معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی