معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آموزش سلامت و ارتقاء سلامت