معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
بهمن ماه 1402
جلسه هم اندیشی رئیس دانشگاه با همکاران معاونت بهداشتی

بهمن ماه 1402