معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستوالعمل ویژه مراقب سلامت

1_
راهنمای سلامت روان ویژه مراقبین سلامت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌

2_
دستورالعمل خدمات سرپایی و بستری در کووید19

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
خود مراقبتی در خشونت خانگی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/08/09