معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی

1_
دستورالعمل کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی

analytic phase پاییز 1386

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/08/17

2_
کوررنگی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/17

3_
روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌

4_
دستورالعمل اجرایی انجام آزمایش های مربوط به معاینات سلامت شغلی

اين دستور العمل در راستاي اجراي ماده 92 قانون كار در خصوص انجام معاينات سلامت شغلي و آزمايشات پزشكي مربوطه توسط کارشناسان مرکز سلامت محيط و کار و آزمايشگاه مرجع سلامت تهيه گرديده است. كليه آزمايشهاي درخواست شده توسط پزشكاني كه بر اساس" آيين نامه معاينات سلامت شغلي" اقدام به معاينه پرسنل واحدهاي كاري كرده‌اند، فقط بايد توسط آزمايشگاه‌هاي همكار معاينات سلامت شغلي مطابق با اين دستورالعمل انجام گيرد.

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/17

5_
دستورالعمل نمونه گیری ، انتقال و کشت نمونه مدفوع

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/17

6_
روش های آزمایشگاهی تشخیص تب مالت

سرولوژی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/17

7_
دستورالعمل روش استاندارد جابه جایی و انتقال نمونه

نمونه های عفونی و آزمایشگاهی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/17

8_
تعرفه خدمات آزمایشگاهی 1401

طبق ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/08/17

9_
دستورالعمل تشخیص دیابت بارداری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/08/17

10_
تست های آزمایشگاهیی بیوشیمی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/08/17