معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل آموزشگاه بهورزی

1_
معرفی آموزشگاه بهورزی

مراكز آموزش بهورزی و بازآموزی كاركنان نظام سلامت در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در كشور و با هدف بهره مند كردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های كافي و اجرای برنامه های بازآموزی كاركنان نظام سلامت تاسيس گرديده اند . اين هدف از طريق آموزش و تربيت بهورزان قبل از استخدام، تدوين و اجرای برنامه های باز آموزی آنان و ساير كاركنان نظام سلامت تحقق مي يابد . مركزآموزش بهورزی واحدی ستادی، با فضای فيزيکي مستقل است كه زير نظر مستقيم رئيس مركز بهداشت ش هرستان فعاليت مي نمايد. تبصره 1 :كارشناس مسوول آموزش بهورزی معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشکده مسوول نظارت بر فعاليت های مراكز آموزش بهورزی شهرستان ها و ارزشيابي عملکرد آنهاست. تبصره 2:در دانش گاه/دانشکده هايي كه فقط يک مركز آموزش بهورزی دارند مدير مركز آموزش بهورزی در سمت كارشناس مسئول آموزش بهورزی نيز فعاليت مي كند.

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 36+

تاریخ :‌ 1402/08/08