معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل آموزش سلامت

1_
کتاب آموزشی فعالیت رابطین

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌ 1402/08/29

2_
سبک زندگی سالم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌ 1402/08/29

3_
دستورالعمل راهنمای خود مراقبتی جوانان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/08/29

4_
دستورالعمل برنامه ملی خود مراقبتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/08/29

5_
دستورالعمل هفته به هفته بارداری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/08/29

6_
دستورالعمل خود مراقبتی در ناخوشی های جزئی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/29

7_
دستورالعمل خطرسنجی بیماری های قلبی عروقی و سرطان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/29

8_
بسته خدمت جلب مشارکت اجتماعی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/29

9_
راهنمای خود مراقبتی سفیران سلامت ویژه مقطع متوسطه اول

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/09

10_
راهنمای خود مراقبتی سفیران سلامت ویژه دانش آموزان متوسطه دوم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/09