معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل بهداشت محیط و حرفه ای

1_
آب آشامیدنی

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/08/16

2_
نقش زنان در کنترل دخانیات

بسته اطلاعاتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/16

3_
راهنمای انتخاب و استفاده از ماسک

ماسک و نحوه کاهش مواجهه با آلاینده های هوا

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/16

4_
کیفیت آب

بسته اطلاعاتی بهداشتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/16

5_
سیگار ، خانواده و جامعه

بسته اطلاعاتی بهداشتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/16

6_
بسته اطلاعاتی در خصوص سیگار ، جوانان و نوجوانان

دستورالعمل بهداشتی آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/16

7_
خود مراقبتی در برابر گرد و خاک

بسته اطلاعاتی بهداشتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/16

8_
بسته اطلاعاتی و آموزشی خانواده و مدرسه علیه دخانیات

دستورالعمل آموزشی بهداشتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/16

9_
اصول خود مراقبتی برای حفظ سلامتی

اصول حفظ سلامتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/08/16

10_
پروفایل سلامت و تغییرات اقلیم

دستورالعمل سلامت و تغییرات

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/16