معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل توسعه شبکه

1_
دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده

دستورالعمل نسخه 22

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/08/16

2_
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

دستورالعمل نسخه 02

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/08/16