معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس