معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد