معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف توسعه شبکه

1_
شرح وظایف گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

وظایف مدیریت توسعه شبکه : - بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت در اصلاح گسترش شبکه هاي درماني - نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگي واحدهاي بهداشتي - تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه - نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطي (خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني) براساس نظام شبکه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدها - تعیین نیازها و اولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نيروي انساني ، ايجاد و تجهيز واحدهاي بهداشتي - توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجي به شبکه هاي جامع و نظارت مداوم آن - ارزشیابی خدمات واحد های بهداشتی و تعیين فايده اثربخشي آنها -پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزيع نيروي انساني -تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نيازها و اولويت ها ، -تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحدهاي بهداشتي جهت برنامه ريزي - برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیريت که از طريق گروه مديريت استان تدوين مي گردد - نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروي انساني شهر و روستا - هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه - گزارش تنگناها و نارسائی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب - تهیه و ابلاغ ضوابط استانداردها درباره نظام بهداشتی ، تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردي - عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایت هاي سياسي و پشتيباني مالي در منطقه - اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعيين مکان مناسب براي احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگي در احداث بنا با دفتر فني - مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعي و جامعه نگر در واحدهاي اجرايي و...

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/01