معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف سلامت روانی اجتماعی

1_
شرح وظایف گروه سلامت روانی اجتماعی

شرح وظایف گروه سلامت روانی اجتماعی : هماهنگی جهت اجرای برنامه خدمات سلامت روان و سوءمصرف مواد در مناطق روستایی و شهری شامل: ار تقاء سلامت روان ، درمان بيماران ، پيشگيري از آسيب هاي رواني و اعتياد ، آموزش مهارت هاي زندگي و فرزند پروري ، ارائه خدمات ۱۰درصد تخت هاي بيمارستاني به بيماران روانپزشکي ، ارائه خدمات پس از ترخيص ، ارائه خدمات در مراکز سلامت روان جامعه نگر ، ارائه خدمات کاهش آسيب سوء مصرف و اجراي ديگر برنامه هاي ابلاغي ۱- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه ۲- پیگیری تشکیل کمیته هاي استاني و شهرستاني ، پيگيري مصوبات ، استمرار جلسات ۳- برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقاء سطح سلامت روان عموم جامعه از طریق آموزش های همگاني ۴- برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقاء دانش و مهارت پرسنل ۵- تهیه و توزیع بسته های آموزشی ۶- ایجاد هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در حوزه خدمات سلامت روان و سوءمصرف مواد از طريق جلب حمايت و مشارکت ذينفعان ۷- برنامه ریزی جهت آموزش گروه های در معرض خطر ۸- جمع آوری ، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری ، ارائه بازخورد ، تدوین گزارش عملکرد ۹- پایش و نظارت اجرای برنامه در مناطق تحت پوشش ، ارائه بازخورد و ارائه گزارش به سطح بالاتر ۱۰- هماهنگی جهت تأمین نیروی انسانی و ارائه آموزش هاي لازم به آنان ۱۱- هماهنگی جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر توزیع و هزینه کرد آنها ۱۲- جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد ۱۳- برنامه ریزی و مشارکت در اجرای پژوهش های کاربردی ۱۴- جلب مشارکت نیروهای متخصص به ویژه روانپزشک مشاور علمی برنامه های سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد جهت ارتقاء کيفي برنامه ها ۱۵- انجام خدمات سلامت اجتماعی شامل: • برنامه ریزی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح منطقه • ارائه گزارشات ادواری و سالانه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/01