معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف گروه خانواده

1_
شرح وظایف گروه سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس

شرح وظايف كارشناس واحد سلامت مادران باردار ü تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران ü توجيه نيروهاي بدو استخدام و پرسنل جديدالورود درسيستم با برنامه مادران ü عضويت در كميته مرگ و مير مادران و شركت در جلسات و كمسيون هاي كميته هاي فني و تخصصي و كميته هاي مرگ و مير مادران ü تشكيل كميته عوارض دوران بارداري در معاونت بهداشتي و بررسي علل ايجاد بروز عارضه ü تهيه و توزيع مواد آموزشي، دستورالعمل ها، فرم ها و دفاتر، تجهيزات، مكمل هاي دارويي و... در خصوص برنامه در مراكز تحت پوشش ü شركت در برنامه پايش پزشك خانواده ü هماهنگي و همكاري مداوم با ساير واحدهاي بهداشتي در خصوص برنامه مادران ü جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي، تجزيه و تحليل آمار و محاسبه شاخص هاي برنامه ü پايش و ارزيابي برنامه هاي اجرايي مراكز و گزارش نارسايي ها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حل هاي مناسب موردي براي بهبود روش هاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر ü تلاش و پيگيري براي تامين و تدارك منابع مورد نياز برنامه ها ü تهيه دستورالعمل هاي لازم در زمينه اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران ü برگزاري كارگاه هاي آموزشي متناسب با نيازهاي شهرستان در سطوح مختلف ü شناسايي مستقيم مادران پرخطر شهرستان توسط كارشناس رابط سلامت و پيگيري و اقدامات لازم توسط كارشناس سلامت مادران ü هماهنگي با ستاد پزشك خانواده و تعميم برنامه مادران بر اساس مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران به بخش خصوصي ü پاسخگويي به سامانه سلامت مادران باردار ü نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده ü نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران ü ارسال اطلاعات و آمار برنامه مادران به پورتال وزارت بهداشت ü ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزارتخانه جهت تخصيص اعتبار ü و ... شرح وظايف كارشناس باروري سالم وجمعيت • تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه باروري سالم و جمعيت • ارتقاء فرايند آموزش و مشاوره در راستاي افزايش نرخ باروري كلي • شناسايي گروه هدف در برنامه باروري سالم و ارتقاء سطح آگاهي آنان در زمينه باروري سالم • برنامه ريزي جهت افزايش نرخ باروري كلي با توجه به سلامت مادر و كودك • برنامه ريزي جهت ارتقاء شاخص مراقبت پيش از بارداري • جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي، تجزيه و تحليل آمار و محاسبه شاخص هاي برنامه • ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزارتخانه جهت تخصيص اعتبار برنامه • ارسال آمار مرتبط به برنامه به پورتال وزارت بهداشت به صورت فصلي • برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاه ها و كلاس هاي آموزشي در برنامه • برآورد ميزان اقلام پيشگيري از بارداري ۳-۶ ماه • تهيه درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري ماهانه و توزيع آنها بين مراكز محيطي • ورود اطلاعات تهيه و توزيع اقلام پيشگيري از بارداري به پورتال وزارت بهداشت به صورت ماهانه • اجرا و همكاري در طرح هاي تحقيقاتي در زمينه برنامه • تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولين مربوط • شركت در جلسات، كميسيون ها، كميته هاي فني و تخصصي به منظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در زمينه حل مسائل و مشكلات موجود و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه هاي مختلف • همكاري موثر و مداوم با ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس شرح وظايف • تهيه و توزيع رسانه هاي آموزشي مورد نياز برنامه در سطح مراكز بهداشتي درماني • توجيه نيروهاي بدو استخدام و پرسنل جديدالورود در سيستم با برنامه باروري سالم و جمعيت • برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه • برنامه ريزي جهت اجراي مراسم روز جهاني جمعيت • نظارت و برگزاري كلاسهاي مشاوره قبل از ازدواج و ارتقاي كيفيت خدمات • ورود اطلاعات پايش كلاس مشاوره قبل از ازرواج به پورتال وزارت بهداشت • نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده • معرفي و ارجاع مزدوجين به مراكز بهداشتي درماني جهت انجام و پيگيري مراقبت پيش از بارداري • تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ـ پمفلت آموزشي ـ‌ جزوه و مقالات آموزشي در خصوص باروري سالم • ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزار تخانه جهت تخصيص اعتبار •پايش و ارزيابي برنامه هاي اجرايي مراكز و گزارش نارسائي ها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حل هاي مناسب موردي براي بهبود روش هاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر رسالت برنامه سلامت سالمندان رسالت اين برنامه كاهش بار بيماري هاي اولويت دار و قابل پيشگيري سالمندان از طريق طراحي برنامه هاي بهداشتي در راستاي تعهدهاي ملي و بين¬المللي است. موضوع سلامتي و ارتباط آن با افزايش سال هاي زندگي در عصر حاضر چالش هاي فراواني را به وجود آورده است. افزايش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن ۲۱ بوده است. سالخوردگي جمعيت پديده اي است كه برخي از جوامع بشري با آن روبرو هستند و برخي ديگر در آينده اي نزديك با آن روبرو خواهند شد. اين پديده ناشي از بهبود شرايط بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي، كاهش مرگ و مير، افزايش اميد به زندگي و اعمال سياست كنترل مواليد مي باشد؛ لذا بايد آن را به حق، يك موفقيت به حساب آورد. سالخوردگي جمعيت سالخوردگي جمعيت عبارت از مرحله اي است كه طي آن افراد سالمند نسبت بيشتري از كل جمعيت را به خود اختصاص مي¬دهند. با كاهش ميزان باروري كلي از يك سو و كاهش ميزان مرگ و افزايش اميد به زندگي از سوي ديگر، ساختار سني جمعيت از گروه هاي سني جوان تر به پيرتر تغيير مي يابد. طي نيم قرن گذشته ميزان باروري كلي در جهان از ۵ به ۷/۲ كودك براي هر زن كاهش يافته است و انتظار مي رود طي نيم قرن آينده به ۱/۲ برسد. اميد به زندگي در سطح جهاني در اين مدت تقريباً ۲۰ سال افزايش يافته است. سالخوردگي جمعيت دركشورهاي توسعه يافته تجربه شده است و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز در حال ظهور است. در آينده نزديك تمام كشورها با اين پديده روبرو خواهند شد. اين تغيير در ساختار سني جمعيت تاثير عميقي را در ابعاد اقتصادي و اجتماعي جوامع به دنبال خواهد داشت. رسالت برنامه سلامت ميانسالان امروزه، نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه را ميانسالان تشكيل مي دهند. اكثريت جمعيت ميانسالان يعني حدود يك و نيم ميليارد نفر در كشورهاي آسيايي زندگي مي كنند. جمعيت ميانسالان بطور روز افزوني در حال افزايش است؛ بويژه در كشورهاي در حال توسعه رشد آن سريعتر از رشد كل جمعيت در همه سنين اتفاق مي افتد و برعكس جمعيت كودكان كه رشد آن رو به كاهش دارد؛ سرعت رشد جمعيت بزرگسال تا چند دهه آينده نيز ادامه خواهد داشت. درصد جمعيت ۵۹-۱۵ساله جهان در سال ۲۰۰۰ ميلادي ۲/۵۹ بوده است. پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال ۲۰۱۵ ميلادي به ۳/۶۱ درصد برسد. قاعده پهن هرم سني جمعيت در كشورهاي جوان در سال هاي آينده به گروه هاي سني بالاتر تعلق خواهد گرفت. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و ظرف سال هاي آينده شكم هرم جمعيت به ميانه هرم نزديك خواهد شد. اين گروه كثير و مولد جامعه كه تاكنون به دليل تمركز بر گروه هاي پرخطر ديگر مانند كودكان از بسياري خدمات محروم مانده اند، نيازمند حمايت جدي براي ارتقاي همه جانبه كيفيت زندگي هستند. ميزان مرگ و مير اين گروه سني بخصوص در كشورهاي در حال توسعه رقم بالايي را به خود اختصاص مي دهد. پسر بچه هايي كه در اين كشور ها به سن ۱۵ سالگي مي رسند؛ فقط ۵۰-۲۵ درصد شانس زنده ماندن بعد از۶۰ سالگي را دارا هستند، در حالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته ۱۲ درصد است. ميانسالان يا به عبارت ديگر والدين محور سلامت خانواده بوده و مرگ و مير، ناتواني و رفتارهاي آنها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد. خطرات تهديد كننده سلامتي ميانسالان بر سلامت ساير گروه ها ي سني در خانواده نيز موثر است (انتقال مادر به جنين، اثر سوء تغذيه و ديابت و فشارخون مادر بر جنين، اثر استعمال دخانيات بر سلامت ساير افراد خانواده و...). علاوه بر تاثير ناشي از سير طبيعي بيماري ها در مجموعه خانواده به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي، آثار اين رفتارها بر جنبه هاي مختلف سلامت و بيماري و تاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده بر هيچ كس پوشيده نيست. همچنين بررسي ها نشان داده است كه نرخ مرگ و مير كودكان پدر از دست داده و مادر از دست داده افزايش قابل توجهي داشته است. افزايش موارد كار و افت تحصيلي در فرزنداني كه يكي يا هر دو والد خود را از دست داده اند نيز از ديگر آثار نامطلوب است. مرگ مادر نه فقط به دلايل مرتبط با حاملگي و زايمان بلكه به دلايل ديگر نيز به همان اندازه براي خانواده فاجعه آميز است و مرگ و ناتواني پدر كه تاكنون كمتر به آن اهميت داده شده است، براي خانواده در تمامي ابعاد دردناك و جبران ناپذير است. از سوي ديگر اين گروه سني داراي نقش مولد هم از لحاظ اقتصادي و هم از نظر بيولوژيك مي باشند و ساير گروه هاي سني در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند. اين وابستگي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشور هاي پيشرفته بوده و نقش آن مهمتر است. بيماري در گروه ميانسالان بيشترين روزهاي از دست رفته كاري را ايجاد و بيشترين فشار اقتصادي را به جامعه وارد مي كند. بيماري ها در اين گروه سني هم بر ميزان در آمد زايي و هم بر نوع هزينه ها تأثير دارد. مضيقه مالي براي ساير افراد خانواده از نظر بهداشت و درمان از جمله آثار اقتصادي مرتبط با بيماري هاي اين گروه از جمعيت و آثار سوء آن بر سلامت ديگر گروه هاي سني مي باشد. سالمندي سالم و فعال در گرو بزرگسالي سالم و تأثير بيماري هاي دوره بزرگسالي بر سلامت دوره سالمندي انكار ناپذيراست. چهره سلامت و بيماري در اين گروه سني متفاوت با گروه هاي سني ديگر از جمله كودكان است و مداخله براي كاهش بار بيماري ها در آنان به سادگي كنترل بيماري هاي واگيردار كه با اقدامات استاندارد فعال و ساده مانندEPI انجام مي شود، مقدور نيست. كنترل بيماري هاي اين گروه سني به شدت به مسائل فرهنگي، اجتماعي و شيوه زندگي بستگي دارد و برنامه هاي بين بخشي متعددي را مي طلبد. چشم انداز: دستيابي به جامعه اي سالم و مولد به گونه اي كه هر فرد ۲۵ تا ۶۰ ساله اي بتواند متناسب با وضعيت سلامتي خود، اصول شيوه زندگي سالم را فراگرفته و به كار بندد و در هر زمان و مكان به خدمات غربالگري و پاراكلينيك تشخيصي به منظور تشخيص زودرس بيماري و پيشگيري از مرگ و ناتواني دسترسي داشته باشد و با بهره گيري از خدمات سلامت مطلوب و دسترسي عادلانه، كيفيت زندگي مناسبي را تجربه نمايد و با خاطراتي خوش اين دوران را سپري نموده و به دوران سالمندي پا گذارد. بيانيه رسالت: واحد سلامت ميانسالان متولي ارتقاي سطح سلامت ميانسالان از طريق كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار دوره ميانسالي در راستاي تعهدات ملي و بين المللي مي باشد. عمده ترين بيماري هاي هدف اين برنامه بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي سرطاني، بيماري هاي عضلاني اسكلتي، بيماري هاي غدد متابوليك و تغذيه اي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي ادراري تناسلي و اختلالات رواني مي باشد و فعاليت هاي اجرايي اين برنامه بر دو محور فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي غربالگري استوار است. گروه هدف اين برنامه زنان و مردان ۲۵ تا ۶۰ ساله مي باشند كه بالغ بر ۴۵ درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شوند و به عنوان سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مولد در جامعه ايفا مي نمايند و مسئوليت و بار وابستگي گروه هاي غيرفعال اقتصادي جامعه (كودكان زير ۱۵ سال و سالمندان بالاي ۶۴ سال) را بر عهده دارند و لذا سلامت اين نسل به عنوان نسل مولد و پويا، تضمين كننده سلامت جامعه مي باشد. برنامه سلامت ميانسالان بر آن است تا با بهره گيري از تكنولوژي نوين براي انتقال مفاهيم سلامتي و ترويج شيوه زندگي سالم در ميانسالي در جهت كنترل عوامل خطر و كاهش بار بيماري هاي اولويت دار و نيز از طريق ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي و انجام تست پاپ اسمير (در زنان ۲۰ تا ۶۵ ساله حداقل يكبار ازدواج كرده) و معاينات سالانه پستان (در زنان ۳۰ تا ۶۵ ساله) در جهت تشخيص زودرس سرطان هاي شايع زنان و پيشگيري از مرگ و ناتواني اين سرطان ها اهتمام ورزد. اهداف كلي: • ارتقاي شيوه زندگي سالم در گروه سني ميانسالي و بزرگسالي (۲۵ تا ۶۰ سالگي) • كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار اهداف بلند مدت (در برنامه پنجم توسعه): ۱. كاهش نسبت مرگ ومير به بروز سرطان پستان ۲.كاهش نسبت مرگ ومير به بروز سرطان گردن رحم شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت سالمندان ü تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود ü پيگيري، هماهنگي و اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شيوه زندگي سالم جهت كليه پرسنل بهداشتي – درماني و اقشار مختلف جامعه ü نظارت، پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه در سطح شهرستان ü جمع آوري، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات، آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه ü هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي درون بخشي (واحد بيماري هاي غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتي) و سازمان ها و ادارات برون بخشي (مثل بهزيستي، كميته امداد، نهضت سواد آموزي، شهرداري و ...) در جهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي ü هماهنگي لازم جهت تشكيل كميته سلامت سالمندان و پيگيري مصوبات آن ü هماهنگي درخصوص تهيه، چاپ، تكثير و توزيع جزوات، كتابچه و پمفلت هاي آموزشي سلامت سالمندان ü تلاش و پيگيري در جلب مشاركت و هماهنگي هاي متقابل درون و برون بخشي لازم ü آموزش برنامه سالمندان به اكسترن ها ، كاردان ها و بهورزان جديد الورود ü برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص برنامه سالمندان به گروه هدف ü مشاركت و تلاش در اجراي استانداردها و برنامه هاي بهداشتي و تغذيه اي به منظور مراقبت از سلامت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان ü دعوت از سالمندان در هفته جهاني سالمندان (۹ مهر) و برگزاري جلسات آموزشي در مراكز شهري و روستايي و تقدير از پرسنل فعال ستاد، مراكز شهري و روستايي در زمينه برنامه سالمندان ü همكاري و هماهنگي و اقدام لازم جهت معرفي برنامه، تكريم و بزرگداشت سالمندان در مناسبت هاي مختلف مانند هفته جهاني بهداشت؛ روز جهاني خانواده و هفته سالمند. ü تدوين و پيشنهاد طرح هاي تحقيقي كاربردي براي شناخت مسايل و مشكلات موجود در برنامه و مشاركت در اجراي آنها ü ارسال و ثبت آمار مرتبط با برنامه سالمندان به پورتال وزارت بهداشت ü تهيه و ارسال گزارش عملكرد مالي وآموزشي برنامه ها به وزارتخانه و مقام مافوق ü برنامه ريزي و پيگيري جهت هزينه كرد مطلوب اعتبارات برنامه سالمندان ü و ... شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت ميانسالان Ø تدوين برنامه عملياتي و اجراي آن طبق برنامه زمانبندي Ø تهيه عملكرد برنامه Ø جمع بندي، تجزيه و تحليل و ارسال اطلاعات و آمار مربوط به سلامت ميانسالان Ø پايش و نظارت بر عملكرد برنامه Ø تلاش و پيگيري براي تامين و تدارك منابع مورد نياز برنامه Ø برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز Ø تدوين و چاپ مواد آموزشي لازم براي آموزش همگاني در زمينه سلامت ميانسالان Ø تلاش و پيگيري در جلب مشاركت و هماهنگي متقابل درون بخشي و برون بخشي لازم Ø بزرگداشت روز ملي سلامت زنان و مردان ايراني Ø اجراي برنامه مراقبت دوره اي براي زنان ۶۰-۲۵ ساله درسطح شهرستان Ø آموزش زنان و مردان ۶۰-۲۵ ساله در خصوص شيوه زندگي سالم در ميانسالي Ø جمع آوري نمونه پاپ اسمير تهيه شده از مراكز، بررسي آنها، محاسبه هزينه ها و كمبود ها و تحويل به آزمايشگاه Ø بررسي جواب نمونه هاي پاپ اسمير و ارجاع به متخصص در موارد مشكوك جهت بررسي در سطح وسيع تر و توزيع جواب نمونه هاي پاپ اسمير به مراكز Ø برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص برنامه ميانسالان به گروه هدف Ø هماهنگي درخصوص تهيه، چاپ و تكثير و توزيع جزوات، كتابچه و پمفلت هاي آموزشي سلامت ميانسالان Ø برنامه ريزي و پيگيري جهت هزينه كرد مطلوب اعتبارات برنامه ميانسالان Ø تلاش در خصوص گرفتن مجوز دوره ها با كد پودمان هاي آموزشي رسالت برنامه سلامت كودكان، نوزادان و ترويج تغذيه با شير مادر حفظ و ارتقاء سطح سلامت كودكان و نوزادان به عنوان يكي از گروه هاي آسيب پذير جامعه از طريق برنامه هاي مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم ، مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال، نظام مراقبت مرگ كودكان زير ۵ سال و ترويج تغذيه با شير مادر شرح وظايف گروه سلامت كودكان، نوزادان و ترويج تغذيه با شيرمادر ü كمك به برنامه ريزي ، اطلاع رساني و انتقال سياست هاي وزارتخانه در خصوص سلامت كودكان ، نوزادان و ترويج تغذيه با شير مادر ü آموزش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در زمينه برنامه هاي سلامت كودكان ü پشتيباني و توزيع مواد آموزشي ، دستورالعمل ها ، فرم ها و دفاتر ، تجهيزات ، مكمل هاي دارويي و... در خصوص برنامه هاي سلامت كودكان و نوزادان و ترويج تغذيه با شيرمادر در كلينيك هاي مادر و كودك ، مراكز بهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشت و همچنين بيمارستان دوستدار كودك ü ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان ، مراقبين كودك ، نمايندگان ادارات و ارگان ها و نيروهاي مردمي در خصوص برنامه هاي سلامت كودكان و ترويج تغذيه با شير مادر ü نظارت ، پايش و ارزشيابي آموزش ها و نحوه اجراي برنامه ها ، در واحدهاي ارائه دهنده خدمت (كلينيك هاي مادر و كودك ، خانه هاي بهداشت و همچنين بيمارستان دوستدار كودك) ü ارسال پسخوراند نظارت واحدهاي ارائه دهنده خدمت به آن واحدها ü فعال نمودن كميته ترويج تغذيه با شير مادر و پيگيري مصوبات آن ü ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و تامين، حفظ و افزايش سطح سلامت كودكان و كاهش مرگ و عوارض ناشي از بيماري هاي شايع در گروه آسيب پذير كودكان در سطح شهرستان ü تعيين دقيق علل مرگ و مير كودكان زير ۵ سال در سطح شهرستان به منظور شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه ü تشكيل منظم كميته بررسي موارد مرگ خارج بيمارستاني كودكان زير ۵ سال و پيگيري مصوبات آن ü برنامه ريزي در خصوص اهم برنامه هاي مراقبتي كودكان شامل: كنترل رشد و تكامل كودك ، پيشگيري از حوادث و سوانح در كودكان ، رابطه متقابل والدين با كودك ، تغذيه كودك ü برنامه ريزي عملياتي در خصوص برنامه هاي مراقبتي كودكان ü گزارش گيري آماري از مراكز بهداشتي درماني ، تجزيه و تحليل شاخص ها و گزارش دهي به اداره سلامت كودكان از طريق نرم افزارهاي آماري ü برگزاري كمسيون هاي شير مصنوعي و نظارت بر عملكرد واحدهاي ارائه دهنده خدمت در خصوص نحوه تجويز شير مصنوعي ü برنامه ريزي در خصوص افزايش تعداد مادران شيرده و طول مدت شير دهي انحصاري تا پايان ۶ ماهگي و ادامه تغذيه با شير مادر همراه با غذاي كمكي تا حداقل ۲سالگي ü ارزيابي بيمارستان دوستدار كودك و جمع بندي نتايج آن و ارسال نتايج به اداره سلامت كودكان ü ارسال پسخوراند ارزيابي بيمارستان دوستدار كودك به بيمارستان در خصوص اجراي ده اقدام موفق شيردهي ü نظارت بر پايش شش ماهه بيمارستان دوستدار كودك ü برآورد و درخواست شيرمصنوعي مورد نياز خانه هاي بهداشت ü نظارت بر انبار دارويي در زمينه تعداد و چگونگي توزيع قوطي‌هاي شير مصنوعي

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/01