معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فایل های پیشگیری از خودکشی ویژه روانشناسان ادارات

1_
بسته خودکشی

ویرایش آبان ماه 1402

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 65+

تاریخ :‌ 1402/09/21

2_
برنامه کارگاه تربیت مربی

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 15+

تاریخ :‌ 1402/09/21

3_
پاسخنامه سوالات

پاسخنامه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/12/07

4_
اسلایدهای آموزشی ویژه عموم

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 20+

تاریخ :‌ 1402/09/21

5_
اسلایدهای آموزشی ویژه روانشناسان

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌ 1402/09/21

6_
اسلایدهای آموزشی ویژه دانش آموزان

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌ 1402/09/21

7_
سوالات پری تست ویژه عموم

نمونه سوال

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/09/21

8_
سوالات پری تست ویژه روانشناسان

نمونه سوال

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/09/21

9_
سوالات پری تست ویژه دانش آموزان

نمونه سوال

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 15+

تاریخ :‌ 1402/09/21