معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و چک لیست آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی

1_
چک لیست بازدیدهای از پیش اعلام نشده

ویرایش سال 1398

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/04

2_
چک لیست نظارت بر عدم اعتیاد

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/04

3_
چک لیست ممیزی مرکز نمونه گیری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/09/04

4_
چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاه

ویرایش سال 1398

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/04

5_
چک لیست برنامه کشوری تالاسمی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/04

6_
چک لیست پایش و ارزیابی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/04

7_
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایش

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/04

8_
چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های شبکه تشخیص مولکولی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/04

9_
چک لیست ارزیابی سیستم کنترل در آزمایشگاه های بهداشت

چک لیست ارزیابی سطح اول

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/04