معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و چک لیست بهبود تغذیه جامعه

1_
چک لیست ویژه مراقبین سلامت

مراکز بهداشتی درمانی شهری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/09/04

2_
چک لیست ویژه کارشناسان تغذیه

مراکز خدمات جامع سلامت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/04

3_
چک لیست پایش بوفه مدارس

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/04

4_
چک لیست ویژه پایش بهورزان

مراکز روستایی و خانه های بهداشت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/04

5_
چک لیست پایش برنامه مکمل یاری در مدارس

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/04