معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و چک لیست گروه بیماری ها

1_
چک لیست پایش از کاردان / کارشناس

چک لیست نظارت از عملکرد کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌ 1402/09/05

2_
چک لیست پایش از مراکز و خانه های بهداشت

چک لیست نظارت از عملکرد بهورز

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 15+

تاریخ :‌ 1402/09/05

3_
فرم شماره 4 گزارش ماهانه طرح غربالگری نوزادان

فرم خطی گزارش ماهیانه از طرح غربالگری نوزادان در مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا و کلیه خانه های بهداشت در راستای اجرای برنامه کشوری غربالگری نوزادان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/05

4_
فرم اعلان وضعیت تنظیم خانواده

فرم آماری ماهیانه جهت بررسی وضعیت تنظیم خانواده در زوجین مینور و زوجین مشکوک ، مراقبت و پیگیری زوجین در راستای برنامه کشوری پیشگیری از بروز موارد جدید بتا تالاسمی ماژور

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/05