معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و چک لیست گروه خانواده

1_
چک لیست پزشک

چک لیست برنامه کودک سالم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/09/04

2_
چک لیست ویژه پزشک خانواده

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/09/04

3_
چک لیست پایش کلاس آمادگی برای زایمان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/09/04

4_
چک لیست بهورز و مراقب

چک لیست برنامه کودک سالم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 24+

تاریخ :‌ 1402/09/04

5_
چک لیست پایش مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

ابزارهای پایش زایمان در واحد تسهیلات زایمان - طرح پایلوت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌ 1402/09/04