معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محتوای آموزشی سلامت روانی اجتماعی

1_
پمفلت آموزشی اختلالات روان و نشانه های آن

پمفلت آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/05

2_
پمفلت آموزشی حل مسئله راهبردی برای تاب آوری بیشتر

به جای فرار از مشکلات باید حلشون کنیم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/05

3_
پمفلت آموزشی نقش زندگی سالم جایگزین مصرف مواد ، الکل و دخانیات

هر تفریحی که بتواند سریع حالمان را خوب کند ممکن است گرفتارمان کند

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/05

4_
پمفلت آموزشی نقش امید در سلامت روان

حواسمان باشد گاهی کوچکترین امید میتواند بزرگترین معجزه را ایجاد کند

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/05

5_
پمفلت آموزشی تأثیر حمایت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی سالم بر سلامت روان

حرف زدن من روی سلامت روان دیگران تأثیر دارد

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/05

6_
پمفلت آموزشی خود مراقبتی و تأثیر آن بر سلامت روان

سلامت روان خود را در اولویت قرار دهیم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/09/05

7_
پمفلت آموزشی تأثیر توجه مثبت در سلامت روانی

همه به توجه نیاز دارند

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/04

8_
پمفلت آموزشی تأثیر متقابل افکار و احساسات در سلامت روانی

همون چیزی رو حس میکنی که بهش فکر میکنی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/04

9_
اسلایدهای آموزشی مهارت فرزند پروری

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/04

10_
اسلایدهای آموزشی مهارت "نه" گفتن

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/09/04