معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محتوای آموزشی گروه خانواده

1_
محتوای مشاوره فرزندآوری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/10/26

2_
پاور پوینت آموزشی ناباروری در مردان

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/04

3_
پاور پوینت آموزشی مشاوره جهت تغییر رفتار

PPT

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/09/04