معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت