معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دکتر شاپور شادمند

دکتر شاپور شادمند

معاون فنی و فوکال پوینت اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان

تحصیلات: دکترای حرفه ای

shapoorshadmand@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440817

شماره داخلی: