معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محسن فرهنگ زرگر

محسن فرهنگ زرگر

مدیر آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154231162

شماره داخلی:

علیرضا صادقی نقدعلی

علیرضا صادقی نقدعلی

کارشناس فنی آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی:

سمیه جلیلی

سمیه جلیلی

کارشناس فنی آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی:

علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

کارشناس فنی آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی:

مهسا پور شجاعی

مهسا پور شجاعی

کارشناس فنی آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی:

مریم کاظمی فرد

مریم کاظمی فرد

کارشناس فنی آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی:

مهشید قناعت پیشه

مهشید قناعت پیشه

کارشناس فنی آزمایشگاه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی:

سمیرا شیبانی

سمیرا شیبانی

کارشناس کنترل کیفیت

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154227001

شماره داخلی: