معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

بهاءالشمس قاسم نژاد

بهاءالشمس قاسم نژاد

مدیرگروه آموزشگاه بهورزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

jahrom.behvarz@jums.ac.ir

تلفن:‌ 07154449140

شماره داخلی:

هاجر آزادیخواه

هاجر آزادیخواه

مربی و کارشناس آموزشگاه بهورزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

jahrom.behvarz@jums.ac.ir

تلفن:‌ 07154449140

شماره داخلی: