معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

امیر محمدابراهیمی

امیر محمدابراهیمی

مدیرگروه آموزش و ارتقاء سلامت

تحصیلات: کارشناسی ارشد

amir.591980@gmail.com

تلفن:‌ 07154440500

شماره داخلی:

زهرا جعفی جهرمی

زهرا جعفی جهرمی

کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت

تحصیلات: کارشناسی

z.joafi@gmail.com

تلفن:‌ 07154440500

شماره داخلی: