معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرشاد رحمانیان

فرشاد رحمانیان

مسئول مدیریت اطلاعات آمار و رایانه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

farshad1090@gmail.com

تلفن:‌ 07154345662

شماره داخلی:

علی اصغر داروغه

علی اصغر داروغه

کارشناس مدیریت اطلاعات آمار و رایانه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154345662

شماره داخلی:

احمد خشایار

احمد خشایار

کارشناس مدیریت اطلاعات و رایانه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154345662

شماره داخلی: