معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

سمیرا رحمانیان

سمیرا رحمانیان

مدیرگروه واحد بهبود تغذیه جامعه

تحصیلات: کارشناسی ارشد

samira.rahmanian@jums.ac.ir

تلفن:‌ 07154440500

شماره داخلی: