معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

رضا رحمانیان

رضا رحمانیان

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای

تحصیلات: کارشناسی ارشد

r.rahmani58@yahoo.com

تلفن:‌ 07154345661

شماره داخلی:

محسن دروگر

محسن دروگر

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154344004

شماره داخلی:

عباس رحمانیان

عباس رحمانیان

کارشناس مسئول بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154344004

شماره داخلی:

رضا دری

رضا دری

کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154344004

شماره داخلی:

سجاد شهابی

سجاد شهابی

کارشناس بهداشت آب و رسیدگی به شکایات مردمی 190

تحصیلات: کارشناسی

shahabisajad90@gmail.com

تلفن:‌ 07154344004

شماره داخلی:

ایمان دلیر

ایمان دلیر

کارشناس بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی

تحصیلات: کارشناسی

imandelir8@gmail.com

تلفن:‌ 07154344004

شماره داخلی:

محمدجعفر جلیلی

محمدجعفر جلیلی

کارشناس برنامه دخانیات

تحصیلات: کارشناسی

Mj_jalili1@yahoo.com

تلفن:‌ 07154344004

شماره داخلی: