معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محمد امین فرهمند

محمد امین فرهمند

مدیرگروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

تحصیلات: دکتری

تلفن:‌ 07144341511

شماره داخلی:

امین کارگر

امین کارگر

کارشناس تجهیزات پزشکی

تحصیلات: کارشناسی

tecnoteb.jahrom@gmail.com

تلفن:‌ 07154446006

شماره داخلی:

حبیب رحیم خانلی

حبیب رحیم خانلی

کارشناس گسترش

تحصیلات: کارشناسی ارشد

h.rahimkhani@yahoo.com

تلفن:‌ 07154446006

شماره داخلی:

سمیه دهقانیان

سمیه دهقانیان

کارشناس امور دارویی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن:‌ 07154449140

شماره داخلی:

محمد نصر

محمد نصر

کارشناس مسئول مدیریت خطر بلایا

تحصیلات: کارشناسی ارشد

mohammadeng1397@gmail.com

تلفن:‌ 07154346215

شماره داخلی:

نگین خواجه پور

نگین خواجه پور

کارشناس مسئول امور دارویی

تحصیلات: دکتری

neginkhp1997@gmail.com

تلفن:‌ 07154449005

شماره داخلی:

ساجده کامرانپور

ساجده کامرانپور

کارشناس گسترش و راهبر سامانه سیب

تحصیلات: کارشناسی ارشد

eng.kamranpoor@gmail.com

تلفن:‌ 07154446980

شماره داخلی:

فهیمه ادیب نیا

فهیمه ادیب نیا

کارشناس آمار

تحصیلات: کارشناسی

adibniyaf@gmail.com

تلفن:‌ 07154446980

شماره داخلی: