معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دکتر فرح خرم

دکتر فرح خرم

مدیرگروه بهداشت دهان و دندان

تحصیلات: دکتری

fkh1073@gmail.com

تلفن:‌ 07154345018

شماره داخلی:

لیلا امیرحمیدی

لیلا امیرحمیدی

کارشناس دهان و دندان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

leilaamirhamidijahromi@gmail.com

تلفن:‌ 07154345018

شماره داخلی:

درنا دهقانی

درنا دهقانی

کارشناس دهان و دندان

تحصیلات: کاردانی

Dorna.dehghani97@gmail.com

تلفن:‌ 07154345018

شماره داخلی: