معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مهدی اکبری

مهدی اکبری

دبیر ستاد پزشک خانواده شهری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

akbarim1389@gmail.com

تلفن:‌ 07154446006

شماره داخلی:

سمیه رضایی

سمیه رضایی

کارشناس پزشک خانواده شهری

تحصیلات: کارشناسی

rezaeis852@gmail.com

تلفن:‌ 07154446006

شماره داخلی: