معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

زیبا ضیائی فر

زیبا ضیائی فر

مدیر گروه سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس

تحصیلات: کارشناسی ارشد

zibaziaefar@gmail.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی:

عاطفه رحمانیان

عاطفه رحمانیان

کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

rahmanianatefe74@gmail.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی:

مژگان رحمانیان

مژگان رحمانیان

کارشناس نوزادان ، ترویج تغذیه با شیر مادر

تحصیلات: کارشناسی

mojganrahmanian643@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی:

نرجس حبیبی

نرجس حبیبی

کارشناس جوانی جمعیت

تحصیلات: کارشناسی

nhabibi6471@gmail.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی:

مریم رنجبر

مریم رنجبر

کارشناس سلامت مادران

تحصیلات: کارشناسی

maryam.ranjbar460@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی:

سلما پناهی

سلما پناهی

کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

تحصیلات: کارشناسی

panahisalma@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی:

آیدا رحمانیان

آیدا رحمانیان

کارشناس کودکان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

aida1365@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440819

شماره داخلی: