معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لادن صحراییان

لادن صحراییان

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

laadanking۵۸@yahoo.com

تلفن:‌ 07154334900

شماره داخلی:

پرویز زمانی

پرویز زمانی

کارشناس سلامت روانی اجتماعی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

parviz_zamani@yahoo.com

تلفن:‌ 07154334900

شماره داخلی: