معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

هایده پروین

هایده پروین

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی ارشد

haydeh.parvin@gmail.com

تلفن:‌ 07154446990

شماره داخلی:

فاطمه صحراگرد جهرمی

فاطمه صحراگرد جهرمی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و امور اتباع خارجی

تحصیلات: کارشناسی

fsahragard@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440817

شماره داخلی:

علی اکبر عبیری

علی اکبر عبیری

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی

abiri_ali@yahoo.com

تلفن:‌ 07154440817

شماره داخلی:

فاطمه زارعی

فاطمه زارعی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی

fatemeh zarei 454956@gmail.com

تلفن:‌ 07154446990

شماره داخلی:

محمدجواد شکوفه فرد

محمدجواد شکوفه فرد

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی

cdcjhc@yahoo.com

تلفن:‌ 07154446990

شماره داخلی:

محمدعلی راستگوفرد

محمدعلی راستگوفرد

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی

mrastgoo74@yahoo.com

تلفن:‌ 07154449177

شماره داخلی:

مجتبی زارعیان جهرمی

مجتبی زارعیان جهرمی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی

mzjmojtaba1360@yahoo.com

تلفن:‌ 07154446990

شماره داخلی:

حسن بابائیان

حسن بابائیان

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

تحصیلات: کارشناسی

hassan babaeian@gmail.com

تلفن:‌ 07154449177

شماره داخلی: