معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

کلیپ های آموزشی سلامت روانی اجتماعی

1_
مهارت های برقراری ارتباط

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 23+

تاریخ :‌ 1402/09/13

2_
مهارت مدیریت خشم

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 28+

تاریخ :‌ 1402/09/13

3_
مهارت مدیریت استرس

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌ 1402/09/13

4_
مهارت فرزند پروری

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/09/13

5_
مهارت حل تعارض

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/09/13

6_
مهارت تاب آوری

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/09/13

7_
معرفی رشته های مرتبط

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/09/13

8_
سفیران سلامت و خود مراقبتی در سلامت روان

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/09/13

9_
خود مراقبتی در فضای مجازی

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌ 1402/09/13

10_
خود مراقبتی در پیشگیری از خودکشی

کلیپ آموزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 17+

تاریخ :‌ 1402/09/13