۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
توسعه مهارت هاي آموزشي

توسعه مهارت هاي آموزشي

مقدمه:

توانمندسازي عبارت است از طراحي و ساخت سازمان به نحوي كه افراد ضمن كنترل خود آمادگي قبول مسئوليتهاي بيشتري را نيز داشته باشند. آموزش موثر يكي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي كاركنان براي رسيدن به اهداف سازماني است. در سازمان توانمند، كاركنان نيروي محركه اصلي به شمار مي روند و اين كاركنان هستند كه با احساس مالكيت، افتخار و مسئوليت افكار خود را خلاقانه پياده مي كنند.

هدف اصلي در اين برنامه توانمندسازي آموزشي كاركنان سيستم درخصوص 6مهارت از12 مهارت اساسي به گروههاي هدف زير مي‌باشد:

· كارشناسان حوزه ستادي

· پزشكان خانواده

جدول برنامه ريزي توانمندسازي كارشناسان در 6 مهارت آموزشي از12 مهارت آموزشي

رديف

عنوان مهارت

سال اجرا

1

نياز سنجي

91

2

ارتباط و جلب حمايت همه جانبه

91

3

بسيجهاي اطلاع رساني وتوليد پيام

92

4

نظريه ها والگوهاي آموزشي

92

5

رسانه هاي آموزشي

92

6

بازاريابي اجتماعي

92


هدف كلي: افزايش توانمندي كاركنان نظام سلامت در مهارتهاي آموزشي

اهداف اختصاصي در سال91 :

1- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت بسيج هاي اطلاع رساني و توليد پيام در سال 1392

2- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت ارتباط و جلب حمايت همه جانبه در سال 1391

3- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت نيازسنجي در سال 1391

اهداف اختصاصي در سال 92:

1-توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت نظريه ها و الگوهاي آموزشي در سال 1392

5-توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت رسانه هاي آموزشي در سال 1392

6-- توانمندسازي آموزشي 100% كارشناسان ستادي در مهارت بازاريابي اجتماعي در سال 1392

شاخصهاي ارزشيابي برنامه توانمندسازي:

شاخص 1- درصد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت نظريه و الگو=

100× تعداد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت نظريه الگو

تعداد كل كارشناسان ستادي

شاخص 2- درصد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت ارتباط و جلب حمايت همه جانبه=

100× تعداد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت ارتباط و جلب حمايت همه جانبه

تعداد كل كارشناسان ستادي

شاخص3 -درصد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت بسيجهاي اطلاع رساني وتوليد پيام=

100× تعداد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت بسيجهاي اطلاع رساني وتوليد پيام

تعداد كل كارشناسان ستادي

شاخص4- درصد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت نيازسنجي=

100× تعداد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت نيازسنجي

تعداد كل كارشناسان ستادي

شاخص 5= درصد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت رسانه هاي آموزشي

100× تعداد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت رسانه هاي آموزشي

تعداد كل كارشناسان ستادي

شاخص 6 = درصد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت بازاريابي اجتماعي

100× تعداد كارشناسان ستادي آموزش ديده در مهارت بازاريابي اجتماعي

تعداد كل كارشناسان ستادي

فعاليتها:

1-برگزاري كارگاه آموزشي نيازسنجي جهت كاركنان حوزه ستادي معاونت بهداشتي

2- برگزاري كارگاه آموزشي ارتباط و جلب حمايت همه جانبه جهت كاركنان حوزه ستادي معاونت بهداشتي وپزشكان خانواده

3- برگزاري كارگاه آموزشي بسيجهاي اطلاع رساني وتوليد پيام جانبه جهت كاركنان حوزه ستادي معاونت بهداشتي وپزشكان خانواده

4-تهيه پكيج ،جزوات،پمفلت آموزشي مرتبط با6 مهارت آموزشي درسالهاي 91و92

5-هماهنگي بامديران وكارشناسان مسئول وكارشناسان وكاردانهاي ستادي حوزه معاونت بهداشتي

تاریخ :
1393/10/02
تعداد بازدید:
809
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal