۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
رسالت و شرح وظايف
شرح وظايف كارشناس واحد سلامت مادران باردار

ü تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران
ü توجيه نيروهاي بدو استخدام و پرسنل جديدالورود درسيستم با برنامه مادران
ü عضويت در كميته مرگ و مير مادران و شركت در جلسات و كمسيون هاي كميته هاي فني و تخصصي و كميته هاي مرگ و مير مادران
ü تشكيل كميته عوارض دوران بارداري در معاونت بهداشتي و بررسي علل ايجاد بروز عارضه
ü تهيه و توزيع مواد آموزشي، دستورالعمل ها، فرم ها و دفاتر، تجهيزات، مكمل هاي دارويي و... در خصوص برنامه در مراكز تحت پوشش
ü شركت در برنامه پايش پزشك خانواده
ü هماهنگي و همكاري مداوم با ساير واحدهاي بهداشتي در خصوص برنامه مادران
ü جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي، تجزيه و تحليل آمار و محاسبه شاخص هاي برنامه
ü پايش و ارزيابي برنامه هاي اجرايي مراكز و گزارش نارسايي ها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حل هاي مناسب موردي براي بهبود روش هاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر
ü تلاش و پيگيري براي تامين و تدارك منابع مورد نياز برنامه ها
ü تهيه دستورالعمل هاي لازم در زمينه اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
ü برگزاري كارگاه هاي آموزشي متناسب با نيازهاي شهرستان در سطوح مختلف
ü شناسايي مستقيم مادران پرخطر شهرستان توسط كارشناس رابط سلامت و پيگيري و اقدامات لازم توسط كارشناس سلامت مادران
ü هماهنگي با ستاد پزشك خانواده و تعميم برنامه مادران بر اساس مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران به بخش خصوصي
ü پاسخگويي به سامانه سلامت مادران باردار
ü نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده
ü نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
ü ارسال اطلاعات و آمار برنامه مادران به پورتال وزارت بهداشت
ü ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزارتخانه جهت تخصيص اعتبار
ü و ...
 
 شرح وظايف كارشناس باروري سالم وجمعيت

· تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه باروري سالم و جمعيت
· ارتقاء فرايند آموزش و مشاوره در راستاي افزايش نرخ باروري كلي
· شناسايي گروه هدف در برنامه باروري سالم و ارتقاء سطح آگاهي آنان در زمينه باروري سالم
· برنامه ريزي جهت افزايش نرخ باروري كلي با توجه به سلامت مادر و كودك
· برنامه ريزي جهت ارتقاء شاخص مراقبت پيش از بارداري
· جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي، تجزيه و تحليل آمار و محاسبه شاخص هاي برنامه
· ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزارتخانه جهت تخصيص اعتبار برنامه
· ارسال آمار مرتبط به برنامه به پورتال وزارت بهداشت به صورت فصلي
· برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاه ها و كلاس هاي آموزشي در برنامه
· برآورد ميزان اقلام پيشگيري از بارداري 3-6 ماه
· تهيه درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري ماهانه و توزيع آنها بين مراكز محيطي
· ورود اطلاعات تهيه و توزيع اقلام پيشگيري از بارداري به پورتال وزارت بهداشت به صورت ماهانه
· اجرا و همكاري در طرح هاي تحقيقاتي در زمينه برنامه
· تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولين مربوط
· شركت در جلسات، كميسيون ها، كميته هاي فني و تخصصي به منظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در زمينه حل مسائل و مشكلات موجود و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه هاي مختلف
· همكاري موثر و مداوم با ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس شرح وظايف
· تهيه و توزيع رسانه هاي آموزشي مورد نياز برنامه در سطح مراكز بهداشتي درماني
· توجيه نيروهاي بدو استخدام و پرسنل جديدالورود در سيستم با برنامه باروري سالم و جمعيت
· برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه
· برنامه ريزي جهت اجراي مراسم روز جهاني جمعيت
· نظارت و برگزاري كلاسهاي مشاوره قبل از ازدواج و ارتقاي كيفيت خدمات
· ورود اطلاعات پايش كلاس مشاوره قبل از ازرواج به پورتال وزارت بهداشت
· نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده
· معرفي و ارجاع مزدوجين به مراكز بهداشتي درماني جهت انجام و پيگيري مراقبت پيش از بارداري
· تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ـ پمفلت آموزشي ـ‌ جزوه و مقالات آموزشي در خصوص باروري سالم
· ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزار تخانه جهت تخصيص اعتبار
·پايش و ارزيابي برنامه هاي اجرايي مراكز و گزارش نارسائي ها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حل هاي مناسب موردي براي بهبود روش هاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر 
تاریخ :
1393/10/25
تعداد بازدید:
1417
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal