۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
شرح وظايف

شرح وظايف  كارشناس باروري سالم وجمعيت

·         تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه باروري سالم وجمعيت

·         ارتقاءفرايندآموزش ومشاوره درراستاي افزايش نرخ باروري كلي

·         شناسايي گروه هدف دربرنامه باروري سالم وارتقاء سطح آگاهي آنان درزمينه باروري سالم

·         برنامه ريزي جهت  افزايش نرخ باروري كلي باتوجه به سلامت مادروكودك

·          برنامه ريزي  جهت ارتقاء شاخص مراقبت پيش ازبارداري

·         جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي ،تجزيه و تحليل  آمارو محاسبه شاخصهاي برنامه

·         ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزار تخانه جهت تخصيص اعتبار برنامه

·          ارسال آمار  مرتبط به برنامه به سايت پورتال وزارت بهداشت به صورت فصلي

·         برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در برنامه

·         برآورد ميزان اقلام پيشگيري از بارداري 3-6 ماه

·         تهيه درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري ماهانه و توزيع آنها بين مراكز محيطي

·         ورود اطلاعات تهيه وتوزيع اقلام پيشگيري ازبارداري به سايت پورتال وزارت بهداشت به صورت ماهانه

·         اجراوهمكاري در طرح هاي تحقيقاتي درزمينه برنامه

·          تهيه و تنظيم گزارش از نحوه عملكرد و پيشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولين مربوط

·         شركت در جلسات، كميسيونها، كميته هاي فني و تخصصي به منظور برنامه ريزي و بحث و تبادل نظر در زمينه حل مسايل و مشكلات موجود و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه هاي مختلف

·         همكاري موثر و مداوم با ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس شرح وظايف

·         تهيه و توزيع رسانه هاي آموزشي مورد نياز برنامه در سطح مراكز بهداشتي درماني

·         توجيه نيروهاي بدو استخدام وپرسنل جديدالورود درسيستم  بابرنامه باروري سالم وجمعيت

·         برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه

·         برنامه ريزي جهت اجراي مراسم روزجهاني جمعيت                                                                                                                                                  نظارت وبرگزاري كلاسهاي مشاوره قبل ازازدواج و ارتقاي كيفيت خدمات مشاوره

·         وروداطلاعات پايش كلاس مشاوره قبل از ازرواج به سايت پورتال وزارت بهداشت

·         نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه  ومقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده

·         معرفي  وارجاع مزدوجين به مراكز بهداشتي درماني جهت انجام وپيگيري مراقبت پيش ازبارداري

·         - تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ـ پمفلت آموزشي ـ‌ جزوه و مقالات آموزشي در خصوص باروري سالم

·         ارائه گزارش عملكرد آموزشي و مالي به وزار تخانه جهت تخصيص اعتبار

·         پايش و ارزيابي بر نامه هاي اجرايي مراكز و گزارش نار سائيها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حلهاي مناسب موردي براي بهبود روشهاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
3072
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal