۱۳۹۹ جمعه ۱۱ مهر
رسالت
 رسالت برنامه سلامت سالمندان
رسالت اين برنامه كاهش بار بيماري هاي اولويت دار و قابل پيشگيري سالمندان از طريق طراحي برنامه هاي بهداشتي در راستاي تعهدهاي ملي و بين­المللي است.
موضوع سلامتي و ارتباط آن با افزايش سال هاي زندگي در عصر حاضر چالش هاي فراواني را به وجود آورده است. افزايش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن 21 بوده است. سالخوردگي جمعيت پديده اي است كه برخي از جوامع بشري با آن روبرو هستند و برخي ديگر در آينده اي نزديك با آن روبرو خواهند شد. اين پديده ناشي از بهبود شرايط بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي، كاهش مرگ و مير، افزايش اميد به زندگي و اعمال سياست كنترل مواليد مي باشد؛ لذا بايد آن را به حق، يك موفقيت به حساب آورد.
سالخوردگي جمعيت
سالخوردگي جمعيت عبارت از مرحله اي است كه طي آن افراد سالمند نسبت بيشتري از كل جمعيت را به خود اختصاص مي­دهند. با كاهش ميزان باروري كلي از يك سو و كاهش ميزان مرگ و افزايش اميد به زندگي از سوي ديگر، ساختار سني جمعيت از گروه هاي سني جوان تر به پيرتر تغيير مي يابد.
طي نيم قرن گذشته ميزان باروري كلي در جهان از 5 به 7/2 كودك براي هر زن كاهش يافته است و انتظار مي رود طي نيم قرن آينده به 1/2 برسد. اميد به زندگي در سطح جهاني در اين مدت تقريباً 20 سال افزايش يافته است.
رسالت برنامه سلامت ميانسالان
امروزه، نيمي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه را ميانسالان تشكيل مي دهند. اكثريت جمعيت ميانسالان يعني حدود يك و نيم ميليارد نفر در كشورهاي آسيايي زندگي مي كنند. جمعيت ميانسالان بطور روز افزوني در حال افزايش است؛ بويژه در كشورهاي در حال توسعه رشد آن سريعتر از رشد كل جمعيت در همه سنين اتفاق مي افتد و برعكس جمعيت كودكان كه رشد آن رو به كاهش دارد؛ سرعت رشد جمعيت بزرگسال تا چند دهه آينده نيز ادامه خواهد داشت. درصد جمعيت 59-15ساله جهان در سال 2000 ميلادي 2/59 بوده است. پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال 2015 ميلادي به 3/61 درصد برسد. قاعده پهن هرم سني جمعيت در كشورهاي جوان در سال هاي آينده به گروه هاي سني بالاتر تعلق خواهد گرفت. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و ظرف سال هاي آينده شكم هرم جمعيت به ميانه هرم نزديك خواهد شد. اين گروه كثير و مولد جامعه كه تاكنون به دليل تمركز بر گروه هاي پرخطر ديگر مانند كودكان از بسياري خدمات محروم مانده اند، نيازمند حمايت جدي براي ارتقاي همه جانبه كيفيت زندگي هستند.
ميزان مرگ و مير اين گروه سني بخصوص در كشورهاي در حال توسعه رقم بالايي را به خود اختصاص مي دهد. پسر بچه هايي كه در اين كشور ها به سن 15 سالگي مي رسند؛ فقط 50-25 درصد شانس زنده ماندن بعد از60 سالگي را دارا هستند، در حالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته 12 درصد است. ميانسالان يا به عبارت ديگر والدين محور سلامت خانواده بوده و مرگ و مير، ناتواني و رفتارهاي آنها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد. خطرات تهديد كننده سلامتي ميانسالان بر سلامت ساير گروه ها ي سني در خانواده نيز موثر است (انتقال مادر به جنين، اثر سوء تغذيه و ديابت و فشارخون مادر بر جنين، اثر استعمال دخانيات بر سلامت ساير افراد خانواده و...). علاوه بر تاثير ناشي از سير طبيعي بيماري ها در مجموعه خانواده به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي، آثار اين رفتارها بر جنبه هاي مختلف سلامت و بيماري و تاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده بر هيچ كس پوشيده نيست. همچنين بررسي ها نشان داده است كه نرخ مرگ و مير كودكان پدر از دست داده و مادر از دست داده افزايش قابل توجهي داشته است. افزايش موارد كار و افت تحصيلي در فرزنداني كه يكي يا هر دو والد خود را از دست داده اند نيز از ديگر آثار نامطلوب است. مرگ مادر نه فقط به دلايل مرتبط با حاملگي و زايمان بلكه به دلايل ديگر نيز به همان اندازه براي خانواده فاجعه آميز است و مرگ و ناتواني پدر كه تاكنون كمتر به آن اهميت داده شده است، براي خانواده در تمامي ابعاد دردناك و جبران ناپذير است.
از سوي ديگر اين گروه سني داراي نقش مولد هم از لحاظ اقتصادي و هم از نظر بيولوژيك مي باشند و ساير گروه هاي سني در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند. اين وابستگي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشور هاي پيشرفته بوده و نقش آن مهمتر است. بيماري در گروه ميانسالان بيشترين روزهاي از دست رفته كاري را ايجاد و بيشترين فشار اقتصادي را به جامعه وارد مي كند. بيماري ها در اين گروه سني هم بر ميزان در آمد زايي و هم بر نوع هزينه ها تأثير دارد. مضيقه مالي براي ساير افراد خانواده از نظر بهداشت و درمان از جمله آثار اقتصادي مرتبط با بيماري هاي اين گروه از جمعيت و آثار سوء آن بر سلامت ديگر گروه هاي سني مي باشد. سالمندي سالم و فعال در گرو بزرگسالي سالم و تأثير بيماري هاي دوره بزرگسالي بر سلامت دوره سالمندي انكار ناپذيراست.
چهره سلامت و بيماري در اين گروه سني متفاوت با گروه هاي سني ديگر از جمله كودكان است و مداخله براي كاهش بار بيماري ها در آنان به سادگي كنترل بيماري هاي واگيردار كه با اقدامات استاندارد فعال و ساده مانندEPI انجام مي شود، مقدور نيست. كنترل بيماري هاي اين گروه سني به شدت به مسائل فرهنگي، اجتماعي و شيوه زندگي بستگي دارد و برنامه هاي بين بخشي متعددي را مي طلبد.
چشم انداز:
دستيابي به جامعه اي سالم و مولد به گونه اي كه هر فرد 25 تا 60 ساله اي بتواند متناسب با وضعيت سلامتي خود، اصول شيوه زندگي سالم را فراگرفته و به كار بندد و در هر زمان و مكان به خدمات غربالگري و پاراكلينيك تشخيصي به منظور تشخيص زودرس بيماري و پيشگيري از مرگ و ناتواني دسترسي داشته باشد و با بهره گيري از خدمات سلامت مطلوب و دسترسي عادلانه، كيفيت زندگي مناسبي را تجربه نمايد و با خاطراتي خوش اين دوران را سپري نموده و به دوران سالمندي پا گذارد.
بيانيه رسالت:
واحد سلامت ميانسالان متولي ارتقاي سطح سلامت ميانسالان از طريق كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار دوره ميانسالي در راستاي تعهدات ملي و بين المللي مي باشد. عمده ترين بيماري هاي هدف اين برنامه بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي سرطاني، بيماري هاي عضلاني اسكلتي، بيماري هاي غدد متابوليك و تغذيه اي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي ادراري تناسلي و اختلالات رواني مي باشد و فعاليت هاي اجرايي اين برنامه بر دو محور فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي غربالگري استوار است. گروه هدف اين برنامه زنان و مردان 25 تا 60 ساله مي باشند كه بالغ بر 45 درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شوند و به عنوان سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مولد در جامعه ايفا مي نمايند و مسئوليت و بار وابستگي گروه هاي غيرفعال اقتصادي جامعه (كودكان زير 15 سال و سالمندان بالاي 64 سال) را بر عهده دارند و لذا سلامت اين نسل به عنوان نسل مولد و پويا، تضمين كننده سلامت جامعه مي باشد.
برنامه سلامت ميانسالان بر آن است تا با بهره گيري از تكنولوژي نوين براي انتقال مفاهيم سلامتي و ترويج شيوه زندگي سالم در ميانسالي در جهت كنترل عوامل خطر و كاهش بار بيماري هاي اولويت دار و نيز از طريق ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي و انجام تست پاپ اسمير (در زنان 20 تا 65 ساله حداقل يكبار ازدواج كرده) و معاينات سالانه پستان (در زنان 30 تا 65 ساله) در جهت تشخيص زودرس سرطان هاي شايع زنان و پيشگيري از مرگ و ناتواني اين سرطان ها اهتمام ورزد.
اهداف كلي:
· ارتقاي شيوه زندگي سالم در گروه سني ميانسالي و بزرگسالي (25 تا 60 سالگي)
· كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار
اهداف بلند مدت (در برنامه پنجم توسعه):
1. كاهش نسبت مرگ ومير به بروز سرطان پستان

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/12
تعداد بازدید:
2435
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal