۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
شرح وظايف

رسالت:

واحد سلامت جوانان  يكي از واحدهاي ستادي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مي باشد، ايجاد جامعه اي كه جواناني توانمند و سالم در همه سطوح جسمي، رواني، اجتماعي دارد به صورتي كه اين جوانان از معيارهاي شيوه زندگي سالم نه تنها در دوره جواني بلكه در دوره ميانسالي و سالمندي آگاهي داشته و با عمل به اين موارد در تمام دوره عمر با نشاط و كارآ زندگي كنند ازاهداف اين واحد است.

به طور كلي واحد سلامت جوانان با اهداف زير فعاليت مي نمايد:

  - ارتقاء توانمندي هاي اطلاعاتي مورد نياز گروه هدف در زمينه هاي مختلف سلامت براي اصلاح و بهبود شيوه هاي زندگي سالم

  - افزايش دسترسي گروه هدف به خدمات بهداشتي درماني در كليه ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي

  - فراهم آوردن زمينه ايجاد محيط ايمن و بهداشتي براي گروه هدف

شرح وظايف:

همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي گروه جوانان

بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان

تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني به منظور بهره گيري از تجارب

برگزاري وشركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط به گروه جوانان

تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان

آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي

تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه

بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات

انجام هماهنگي هاي درون بخش

همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان

هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و اداره ورزش و جوانان

فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان

اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

تلاش درجهت پوياسازي وارتقاءسيستم

جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها

نظارت،پايش، ارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي سلامت جوانان درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

  

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/12
تعداد بازدید:
1131
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal