۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
معرفي پرسنل

 

تصوير

معرفي

1

 

نام و نام خانوادگي: دكتر هادي مصلي نژاد

سمت: مدير گروه گسترش

شماره تماس:  54440500

پست الكترونيك: jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

 

 

 

 

 

تصوير

معرفي

2

 

نام و نام خانوادگي: رضا علي دري

سمت:  كارشناس پزشك خانواده شهري

شماره تماس : 54440500

پست الكترونيك:jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

هماعنگي امور مربوط به پزشكان خانواده شهري(تنظيم قرارداد ، مالي ،  پاسخگويي به شكايات مردمي    نيازسنجي پرسنلي و آموزشي

 

 

تصوير

معرفي

3

 

نام و نام خانوادگي: احسان عباسي

سمت:  كارشناس تجهيزات

شماره تماس : 54440500

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

تصوير

معرفي

4

 

نام و نام خانوادگي:  فهيمه اديب نيا

سمت:   كارشناس مالي گسترش

شماره تماس : 54440500

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

مديريت بيمه گري    

تهيه وتنظيم اسناد مالي مورد نياز سازمانهاي بيمه گر 

پيگيري كسورات و عدم پرداختها                      

  تهيه و تنظيم حقوق پزشك و ماماي بيمه روستايي

 

تصوير

معرفي

5

 

نام و نام خانوادگي:  اكبر پورمقدم

سمت:   كارشناس بهورزي

شماره تماس :  54445661

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

 

6

 

نام و نام خانوادگي:  مهدي عالي پناه

سمت:  كارشناس بهورزي

شماره تماس :  54445661

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

مديريت آموزشگاه بهورزي      

تامين نيروي انساني خانه هاي بهداشت 

 پيگيري امور مربوط به احداث و تعمير واحدهاي بهداشتي درماني   

تامين نياز آموزشي بهورزان شاغل

7

 

نام و نام خانوادگي:  محمد امين فرهمند فرد

سمت:   مسئول آمار

شماره تماس :  54445661

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

 

8

 

نام و نام خانوادگي:  داوود اقاويل

سمت:  كارشناس فناوري اطلاعات

شماره تماس :  54445662

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

مديرت امور مربوط به زيرساختهاي فناوري واحدهاي تحت پوشش( خريد رايانه ، اينترنت )                                                                                                 مديريت سامانه سيب  

 مكاتبه با شركت دانش پارسيان در خصوص مشكلات سامانه و انتقال ديدگاه ها

9

 

نام و نام خانوادگي: بهاالشمس قاسم نژاد

سمت: كارشناس نظارت و پايش ومربي

شماره تماس : 54445662

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

ناظر عملكرد تيم 4 نفره بلوك بندي مراكز

دبير ارزشيابي مراكز و پايگاههايي كه در پايش ها نمره حد نصاب دريافت نكرده اند.                                                                                                       دبيرجلسه نظارت عالي واحدها و ستاد

10

 

نام و نام خانوادگي: مريم مصلي نژاد

سمت: كارشناس آمار

شماره تماس : 54445280

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

همكاري در جمع آوري كليه شاخصها وآمارها و اطلاعات معاونت بهداشتي                                                                                                   همكاري در تهيه اطلاعات جمعيتي و زيج  و مرگ ومير  و پرسنل

11

 

نام و نام خانوادگي: هاجر آزاديخواه

سمت: كارشناس پزشك خانواده روستايي و مربي

شماره تماس : 54445280

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

پيگير ي كسر ي نيروي پزشك در مراكز روستايي 

هماهنگي در جهت جذب و جابجايي و آموزش پزشكان      

پيگيري مشكلات و كمبود هاي مراكز روستايي

12

 

نام و نام خانوادگي: نرگس رحمانيان

سمت: كارشناس پزشك خانواده روستايي

شماره تماس : 54445280

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

شرح وظايف

پيگيري امور مربوط به پرسنل ماماي قرارداد بيمه روستايي(حقوق ، حضور و غياب و جابجايي)                                                                            پيگيري كسري نيروي ماما در مراكز روستايي          

 نظارت و پايش از عملكرد ماماهاي بيمه روستايي 

13

 

نام و نام خانوادگي: ساجده كامرانپور

 

 

سمت:   كارشناس نظارت و پايش ومربي

 

 

شماره تماس : 54445280

 

 

پست الكترونيك:  jahrom.gostaresh@yahoo.com

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/10/05
تعداد بازدید:
5188
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal