۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان مركز بهداشت استان

 

1-گرداوري اطلاعات جمعيتي شهرستانها، توزيع جغرافيايي واحدهاي ارائه كننده خدمات ائم از خصوصي و دولتي،تحقيق در مورد روشهاي زيستي و عادتهاي غذايي رايج در مناطق مختلف استان و آثار احتمالي آنها در سلامت دهان و دندان مردم منطقه
2-تهيه فهرست پرسنل درگير در بخش بهداشت دهان و دندان اعم از خصوصي و دولتي و برنامه ريزي جهت تامين نيروهاي مورد نياز بخش دولتي

3-تدوين برنامه عملياتي بهداشت دهان و دندان و تنظيم بودجه اجرايي آن
4-پايش و ارزشيابي برنامه عملياتي بهداشت دهان و دندان شبكه هاي بهداشت و درمان تابعه
5-تنظيم و اجراي برنامه بازآموزي پرسنل مرتبط
6-برآورد و درخواست به موقع مواد،تجهيزات و لوازم مورد نياز و پيگيري جهت تامين آنها
7-كنترل منظم مواد و لوازم موجود در انبار از نظر كمي و كيفي
8-برنامه ريزي براي نگهداري و سرويس تجهيزات دندانپزشكي
9-مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي كشوري و استاني
10-مشاركت و پيگيري جهت تعيين ميزان فلورايد آبهاي آشاميدني شهرستان
11-اجراي برنامه فلورايد تراپي در مناطق مورد نياز شهرستان
12-دريافت و تحليل گزارشات فعاليتها در شهرستانهاي تابعه،تهيه بازخوراند براي شهرستان ها و تدوين گزارش ادواري براي ستاد مركزي
13-استفاده از وسايل ارتباط جمعي براي آموزش همگاني بهداشت دهان و دندان
14-همكاري و هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در جهت ارتقا فرهنگ بهداشت دهان و دندان
15-ارسال فرمهاي آماري مربوط به ستاد استان در زمان تعيين شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف بهداشت دهان و دندان

 

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

 

 

بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها  -1

شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس) -2

3- تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سياستها و استراتژيهاي كلي

تعيين و اعمال ضابطه اي براي توزيع منابع ( نيروي انساني، وسايل و مواد .... ) بين مراكز تابعه-4

برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم -5 

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف-6

برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان -7

برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكز و دندانپزشكان در خصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي -8

هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها-9

  نظارت بر اجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها-10

نظارت و پايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني تابعه -11

نظارت و ارزشيابي نيروهاي شاغل در واحدهاي تحت پوشش -12

 پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت-13 

14-هماهنگي و نظارت برسرويس و تعمير يونيتها و تجهيزات دندانپزشكي 

15-جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به معاونت بهداشتي 

  16-برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در طرح هاي استاني و كشوري در زمينه بهداشت دهان ودندان-17

18- برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب -19

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش -20

  21-مشاركت در فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي

 

 

 

 

شرح وظايف  كارشناس  بهداشت دهان و دندان

 

 

 شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)-1

 2-اطلاع از جمعيت تحت پوشش و نصب آن به برد واحد

  3-پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت غرب تهران

 4-هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

 5-هماهنگي ونظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف

 6-همكاري در تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان 

 7-همكاري در برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم

8-تنظيم و پيشنهاد برنامه باز آموزي كاركنان رده هاي مختلف در زمينه بهداشت دهان و دندان با هماهنگي ساير واحدها 

 9-تهيه فهرست كاملي از موجودي وسايل، تجهيزات و مواد دندانپزشكي 

 10-توجه به نگهداري، سرويس و تعمير يونيتهاي دندانپزشكي 

 11-جمع آوري آمار ارائه خدمات در واحدهاي دندانپزشكي و تحليل آن و ارسال به معاونت بهداشتي

   12-نظارت و بازديد از واحدهاي دندانپزشكي مراكز تابعه

  13-برآورد و درخواست به موقع مواد، تجهيزات و وسايل مورد نياز وپيگيري تامين آنها 

 دقت در بايگاني سوابق اطلاعات و آمار بر اساس روش هاي صحيح فايلينگ و منطبق با اصول-14

  تهيه و توزيع كتب، جزوات، رسانه هاي آموزشي ويژه دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب-15

  16-برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي

 17-برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب

 18-برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش 

 19-برنامه ريزي، هماهنگي ونظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش

20-تنظيم واجراي طرحهاي پژوهشي درسطح شهرستان و مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي كه از طريق مركز بهداشت استان ابلاغ و اجرا مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 

شرح وظايف  دندانپزشك


 شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)-1

 2-اطلاع از جمعيت تحت پوشش و نصب آن به برد مركز

 3-هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم

 4-پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني

 5-ارائه خدمات بهداشتي درماني لازم به مراجعين با اولويت گروه هدف

 6-قبول ارجاع از پايگاه هاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت

 7-آموزش چهره به چهره به كليه مراجعين

 8-آموزش مديران، معلمين، مربيان بهداشت مدارس و ساير گروههاي غير تخصصي در منطقه تحت پوشش

 9-آموزش مديران ، مربيان مهد كودكهاي منطقه تحت پوشش

 10-آموزش رابطين بهداشتي مراكز بهداشتي درماني  

 11-جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش براي اجراي طرح ها در مدارس

 12-برگزاري كلاس هاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي

 13-مراقبت از زنان باردار در ماههاي سه، پنج و هفتم بارداري

14-ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز زنان تا يك سال پس از زايمان( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)

 15-ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان زير 6 سال( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)

 16-ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان 6-14 سال( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)

 17-ارجاع موارد لازم به مراكز تخصصي

 18-تكميل روزانه دفتر ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان روزانه 

 19-گزارش عملكرد به مركز بهداشت شهرستان

 20-رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز دندانپزشكي

21-حفظ،نگهداري تجهيزات و وسايل دندانپزشكي

 22-پيش بيني مواد مصرفي و تجهيزات دندانپزشكي مورد نياز و اعلام به موقع به مركز بهداشت شهرستان

 23-مشاركت در كليه طرح ها، تحقيقات، برنامه ها و دستورالعمل هايي ابلاغي از واحد بهداشت دهان ودندان 

 24-تحويل واحد از سرپرست مركز/ دندانپزشك قبلي بر اساس آخرين ليست مواد مصرفي و تجهيزات موجود در واحد دندانپزشكي

 25-شركت در جلسات تعيين شده واحد بهداشت دهان ودندان

26-همكاري در تهيه مطالب آموزشي بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف

 

 

 

 

 

  

وظايف كاردان بهداشت دهان ودندان مستقردر واحد دندانپزشكي

 

 

 

 شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني ( خانه هاي بهداشت و مدارس ، مهد كودك ، ... ) -1

2-اطلاع از جمعيت تحت پوشش ( گروههاي هدف ) و نصب آن به برد مركز

 3-هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم

 4-آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعين ، به خصوص به گروههاي هدف ( كودكان زير 14 سال، خانمهاي باردار، مادران يكسال پس از زايمان

 5-ارائه خدمات بهداشتي پيشگيري مورد نياز مراجعين با اولويت گروه هدف ( فلورايد تراپي موضعي با ژل، وارنيش، جرمگيري،برساژ و پروفيلاكسي،فيشورسيلانت تراپي و پاليشينگ پرگردگيها

 آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش به صورت گروهي و چهره به چهره-6 

 پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني-7 

 8-آموزش كاردان و كارشناس بهداشت خانواده شاغل در پايگاهها و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش به صورت  گروهي و چهره به چهره

 9-برگزاري كلاسهاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي تحت پوشش 

 10-آموزش رابطين بهداشتي مراكز بهداشتي درماني 

 11-آموزش مديران، معلمين، مربيان بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش 

 12-جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش در اجراي برنامه هاي كشوري و منطقه اي سلامت دهان و دندان جهت دانش آموزان مدارس 

 13-آموزش مديران ، مربيان مهد كودكهاي منطقه تحت پوشش 

 14-معاينات دهان و دندان گروه هدف ( كودكان زير 14 سال، خانمهاي باردار، يكسال پس از زايمان ) در مراكز بهداشتي درماني 

 15-معاينات دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و ارجاع جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به مراكز بهداشتي درماني 

  16-معاينات دهان و دندان كودكان تحت پوشش مهد كودك ها و ارجاع جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به مراكز بهداشتي درماني 

 17-مشاركت در طرحها و تحقيقات استاني و كشوري در زمينه دهان و دندان شامل معاينه، تكميل فرمها، جمع آوري اطلاعات و انجام خدمات تحت شرح وظيفه 

 18-رعايت اصول استريليزاسيون و كنترل عفونت در واحد بهداشت دهان و دندان 

 19-حفظ و نگهداري تجهيزات دندانپزشكي و اعلام به موقع نقايص تجهيزات 

 20-پيش بيني مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز و اعلام به موقع آن به مركز بهداشت شهرستان 

  21-تهيه گزارش عملكرد و ارسال به مركز بهداشت شهرستان 

 22-تكميل دفتر روزانه خدمات بهداشت دهان و دندان 

 23-همكاري در تهيه مطالب آموزشي بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف 

 24-تحويل واحد از سرپرست مركز/ دندانپزشك قبلي بر اساس آخرين ليست مواد مصرفي و تجهيزات موجود در واحد دندانپزشكي

 25-شركت در جلسات تعيين شده واحد بهداشت دهان و دندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست اسامي ستادي واحد دهان و دندان

 

1-     دكتر ناصر عباسي     (كارشتاس مسئول  واحد دهان و دندان

     

 

2-     ليلا اميرحميدي جهرمي  (كارشناس واحد دهان و دندان

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/10/05
تعداد بازدید:
3749
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal