۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
شرح وظايف
شرح وظايف كارشناس تغذيه دربرنامه كودكان
1. آموزش وباز آموزي كليه كار كنان بهداشتي (پزشك ، كاردان ، كارشناس و بهورز)در خصوص پايش رشد ، تغذيه تكميلي واختلال رشد
2. تهيه متون آموزشي جهت ارتقاء آگاهي جامعه در زمينه مسائل تغذيه اي كودكان
3. مشاوره مادران ارجاعي از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در موارد اختلال رشد
4. تشكيل كلاس آموزشي جهت ا رتقاء آگاهي جامعه (مادران،رابطين بهداشتي،رابطين ادارات،كميته امداد،نهضت سواد آموزي و مربيان مهد كودكهاي وابسته به بهزيستي)
5. بررسي آماري ميزان سوء تغذيه در گروه سني زير 6 سال و طراحي مداخلات تغذيه اي جهت ارتقاء وضعيت سلامت كودكان
6. اجراي برنامه مشاركتي وحمايتي جهت كودكان زير6سال
7. اجراي برنامه يك وعده غذاي گرم درروستامهدها
شرح وظايف در برنامه مادران
1. آموزش كاركنان بهداشتي در زمينه تغذيه دوران بارداري
2. مشاوره مادران باردار در زمينه تغذيه دوران بارداري
3. بررسي ميزان سوء تغذيه در مادران باردار
4. آموزش جهت ارتقاء آگاهي مردم و زنان باردار در زمينه تغذيه دوران بارداري
5. هماهنگي بابنيادعلوي درارتبا ط باتوزيع سبدغذايي به مادران بارداروشيرده نيازمند
6. بررسي واستخراج بهبود وضعيت تغذيه زنان بارداروشيرده وارسال به وزارتخانه
شرح وظايف در برنامه تغذيه جوانان و مدارس
1. تهيه مطالب آموزشي در زمينه تغذيه دانش آموزان و جوانان
2. همكاري با آموزش و پرورش جهت اجراي طرح آهن ياري هفتگي در دختران دبيرستاني و آموزش ا ولياي مدارس و خانواده ها در زمينه كم خوني و عوارض ناشي ازآ ن
3. پيگيري وبازديدازبوفه هاي مدارسپ
شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه و بهبود شيوه زندگي سالم
1. برگزاري جلسات و برنامه هاي آموزشي جهت كاركنان بهداشتي در خصوص مطالب كار بردي تغذيه اي
2. نظارت بر وضعيت تغذيه اماكن عمومي و ارتقاء كيفيت تغذيه از طريق آموزش
3. آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن
4. برگزاري آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن
5. طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه
6. آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
7. آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي خانوارهاي فقير
8. اصلاح الگوي مصرف روغنهاونوشابه هاي گازداردرمراكزطبخ غذا
9. اجراي جشنواره هاي غذاهاي سنتي
10. جمع آوري اطلاعات طرزتهيه غذاهاي سنتي
شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي
1. تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از دفتر بهبود تغذيه جامعه
2. تعريف سبدغذايي درمناطق بحران
3. آموزش تغذيه دربحران به كارمندان
شرح وظايف در برنامه مشاوره تغذيه به گروه هاي آسيب پذير
1. تهيه متون آموزشي مناسب
2. جلب مشاركت مادران در برنامه آموزشي و استفاده از تجارب آنان
3. برگزاري كلاسهاي عملي تغذيه تكميلي براي مادران
4. آموزش و مشاوره با مادران در زمينه مسائل تغذيه اي كودكان از جمله تغذيه تكميلي ،نحوه مقوي كردن و مغذي كردن و...
5. ارائه مشاوره و برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت مادران باردار و شيرده
شرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد(IDD)
1. هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي استان
2. برنامه آموزشي پرسنل جديد و بازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
3. نظارت بر فعاليت بهورزان در مناطق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمر
4. جمع آوري اطلاعات نمك مصرفي خانوارازطريق دانش آموزان مدارس

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
2218
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal