۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
برنامه پيشگيري و كنترل ديابت

برنامه كشوري پيشگيري و كنترل ديابت نوع دو در سال 1383 در نظام سلامت كشور ادغام گرديد و غربالگري ديابت در مناطق روستايي به صورت فعال هر سه سال يكبار و در مناطق شهري از سال 1389 به صورت غيرفعال و سالانه صورت مي‌گيرد. هدف كلي برنامه، پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و عوارض ناشي از آن مي باشد.
اهداف اختصاصي برنامه عبارتند از:
1.
پيشگيري اوليه: كاهش بروز و شيوع ديابت نوع 2 در افراد پره ديابتي ( IFG & IGT)
2.
پيشگيري ثانويه: پيشگيري، كاهش و تاخير در بروز عوارض كوتاه و دراز مدت ديابت (تغيير در مسير طبيعي بيماري و توقف پيشرفت بيماري )
3.
پيشگيري ثالثيه: كاهش و تاخير در بروز معلوليت و ناتوانيها و مرگ حاصل از عوارض ديابت و كاهش سالهاي از دست رفته عمر افراد مبتلاء به ديابت.
بازده نهائي برنامه عبارتند از:
1.
كاهش هزينه هاي اقتصادي ناشي از بيماري ديابت و عوارض آن،
2.
كاهش ناتوانيهاي حاصل از بيماري ديابت و عوارض آن،
3.
كاهش مرگ ناشي از بيماري ديابت و عوارض آن،

4. افزايش طول عمر مفيد بيماران ديابتي.

 

عنوان انتظارات از واحد هاي محيطي:
1-
ارتقاء اطلاعات علمي و دستورالعملي پرسنل تحت پوشش در راستاي برنامه كنترل و پيشگيري از فشارخون بالا و ديابت 
2-
اجراي فاز غربالگري، بيماريابي ، پيگيري و مراقبت در برنامه كنترل وپيشگيري از فشارخون بالا و ديابت
3-
بررسي وضعيت موجود پوشش هاي فاز غربالگري و بيماريابي طرح غربالگري فشارخون بالا و ديابت بر اساس فرم شماره 2 برنامه و مديريت و برنامه ريزي به منظور دستيابي به پيشرفت قابل قبول ماهيانه و تزايدي پوشش غربالگري و بيماريابي فشارخون بالا و ديابت در جمعيت تحت پوشش
4-
بررسي نحوه ثبت اطلاعات آماري در فرم هاي مربوطه، بويژه فرم هاي شماره 1 ، 2 ، 4 و 5 برنامه غربالگري فشارخون بالا و ديابت و همچنين فرم گزارش آماري ماهيانه برنامه هاي اجرايي واحد غيرواگير و تطابق با مستندات موجود و رفع اشكال و ارسال پس از بازبيني نهائي به ستاد مبارزه با بيماري ها
5-
ارسال به موقع گزارشات و فرم هاي آماري و اطلاعات مورد نياز درخواستي براساس دستورالعمل و درخواست ستاد گروه مبارزه با بيماري ها
-
ارسال ماهيانه : فرم شماره 2 برنامه غربالگري فشارخون بالا و ديابت
فرم گزارش آمار ماهيانه برنامه هاي اجرائي گروه مبارزه با بيماري ها " غيرواگير"
-
ارسال فصلي : فرم شماره 5 برنامه كنترل و پيشگيري از فشار خون بالا و ديابت
-
ارسال ساير فرم ها و اطلاعات درخواستي برحسب نياز و درخواست ستاد از واحد هاي محيطي
6-
ارتقاء كمي و كيفي مراقبت هاي صورت پذيرفته در راستاي برنامه كنترل و پيشگيري از فشار خون بالا و ديابت پيرو برسي وضعيت موجود حاصل بازديد ميداني و تجزيه و تحليل هاي استخراجي از فرم شماره 5
مراقبت : حداقل هرماه يكبار توسط بهورز
حداقل هرسه ماه يكبار توسط پزشك
پيگيري : حداقل سه روز بعد از عدم مراجعه در موعد مقرر
آزمايش FBS : توسط دستگاه گلوكومتر براساس نياز تشخيص پزشك و در شرايط اورژانسي
تست وريدي قندخون حداقل هر سه ماه يكبار
HbA1C :
حداقل دوبار درسال و هربار در دو مرحله
درصورت نياز و درصورت تشخيص و بنابر دستورالعمل، بهورز و پزشك و با نظارت كاردان / كارشناس منطقه مراقبت ها و انجام آزمايشات بدون در نظر گرفتن موعد مقرر بايستي تكرار شود.
ارتقاء كمي و كيفي آموزش ها جهت گروه هدف هاي تحت پوشش با هدف ايجاد رفتار بهداشتي
7-
تجزيه و تحليل و تفسير وضعيت موجود با بازديد ميداني و بررسي مستندات و درنتيجه برنامه ريزي و مديريت منطقه به منظور رفع اشكال و ارتقاء برنامه هاي در دست اقدام
8-
تأمين اقلام و تجهيزات مورد نياز اجراي برنامه غربالگري فشارخون بالا و ديابت
9-
افزايش هماهنگي مسئولين منطقه اي اجراي برنامه هابه واسطه كاردان / كارشناس مرتبط با ستاد مبارزه با بيماري ها
10-
تأكيد بر نظم و ترتيب و خوش سليقگي در راستاي اجراي مراحل مختلف برنامه هاي در دست اقدام " ((بايگاني اطلاعات و فرم ها، طرح هاي ابتكاري كمك كننده در پيشرفت برنامه، پرونده هاي مراقبتي فشار خون بالا و ديابت و ....))
11-
تأكيد بر تشخيص به موقع عوارض
12-
غربالگري افراد پره ديابتيك بصورت ساليانه
13-
اجراي برنامه هاي نظارتي براساس برنامه زمان بندي منظم از خانه هاي بهداشت و تهيه گزارش و پس خوراند به آن خانه و سطوح بالاتر و ثبت جامع نكات و ملاحظات در دفتر ثبت بازديد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
5167
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal