۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
كميته حفاظت فني و بهداشت كار

كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار
1-
چه كارگاه هايي مشمول تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار مي باشند و نحوه تشكيل آن چگونه است ؟

به استناد ماده 2 آيين نامه كميته حفاظت فني وبهداشت كار ،در كارگاه هايي كه داراي 25 نفر كارگر باشند كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار با اعضاي ذيل تشكيل دهد :

1-
كارفرما يا نماينده تام الاختيار او

2-
نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه

3-
مدير فني و در صورت نبودن او يكي از سراستادكاران كارگاه

4-
مسئول حفاظت فني

5-
مسئول بهداشت حرفه اي

2-
هدف از تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار چيست ؟
بر اساس ماده 93 قانون كار به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشتي در محيط كار وپيشگيري از حوادث و بيماريها،در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد .
3 -
وظايف كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار چيست ؟
بر اساس ماده 5 آيين نامه ،وظايف كميته حفاظت فني وبهداشت كار به شرح ذيل مي باشد .
1 -
طرح مسائل ومشكلات حفاظتي وبهداشتي درجلسات كميته وارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص وسالم سازي محيط كار.

2 -
انعكاس كليه ايرادات ونواقص حفاظتي وبهداشتي وپيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه.

3 -
همكاري وتشريك مساعي باكارشناسان بهداشت حرفه اي وبازرسان كارجهت اجراي مقررات حفاظتي وبهداشت كار.

4 -
توجيه وآشناسازي كارگران نسبت به رعايت مقررات وموازين بهداشتي وحفاظتي درمحيط كار.

5 -
همكاري با كارفرمادرتهيه دستورالعملهاي لازم براي انجام كارمطمئن،سالم وبدون خطروهمچنين استفاده صحيح ازلوازم وتجهيزات بهداشتي وحفاظتي درمحيط كار.

6 -
پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه درامرحفاظت فني وبهداشت كارعلاقه وجديت دارند.

7-
پيگيري لازم به منظورتهيه وارسال صورتجلسات كميته وهمچنين فرم هاي مربوط به حوادث و بيماري هاي ناشي ازكاربه ارگان هاي ذيربط.

8 -
پيگيري لازم درانجام معاينات قبل ازاستخدام ومعاينات ادواري به منظورپيشگيري ازابتلاء كارگران به بيماري هاي ناشي ازكاروارائه نتايج حاصله به مراكزبهداشت مربوطه.

9 -
اعلام موارد مشكوك به بيماري هاي حرفه اي ازطريق كارفرمابه مراكزبهداشت مربوطه وهمكاري درتعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماري هاي حرفه اي مبتلاء شده ويا درمعرض ابتلاء به آنها قراردارند.(موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار).

10 -
جمع آوري آمارواطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي وبهداشتي وتنظيم وتكميل فرم صورت نواقص موجود دركارگاه.

11-
بازديد ومعاينه ابزاركار و وسائل حفاظتي وبهداشتي درمحيط كارو نظارت برحسن استفاده از آنها.

12-
ثبت آمارحوادث و بيماري هاي ناشي از كار وتعيين ضريب تكرار وضريب شدت سالانه حوادث.

13-
نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماري هاي حرفه اي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي وحفاظتي در محيط كار.
14-
اعلام كانون هاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي دركارگاه.
15-
نظارت بر نظم وترتيب وآرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح وايمن و همچنين تطابق صحيح كارو كارگر در محيط كار.
16-
تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ وارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري هاي شغلي.

17-
تهيه و تصويب و صدور دستورالعمل هاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيكي،شيميايي،ارگونوميكي،بيولوژيكي و رواني محيط كار.
4-
آيا كارگاه هاي خانوادگي مشمول تشكيل كميته حفاظت فني هستند ؟
كارگاه هاي خانوادگي از نظر تشكيل كميته حفاظت تفاوتي با ساير كارگاه ها نداشته و درصورت شمول مي بايست مطابق با شرايط مندرج در آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار نسبت به تشكيل كميته حفاظت اقدام نمايند .
5-
در سازمان ها و ادارات غير صنعتي كه كارگر مشمول قانون كار به تعداد بيش از 25 نفر كارگر وجود دارد نحوه تشكيل كميته حفاظت چگونه است ؟
در آيين نامه فعلي تفاوتي در خصوص كارگاه هاي صنعتي و غير صنعتي عنوان نشده و اين كارگاه ها نيز مي بايست مطابق آيين نامه فعلي نسبت به تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار اقدام نمايند.
6-
نحوه تشكيل كميته هاي حفاظت در كارگاه هاي ساختماني و پروژه هاي عمراني چگونه است ؟
در آيين نامه فعلي تفاوتي در خصوص نحوه تشكيل كميته حفاظت در كارگاه هاي ساختماني با ديگر كارگاه ها عنوان نگرديده و مطابق آيين نامه فعلي در صورت وجود 25 نفر كارگر و بيشتر، يا با تشخيص مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي محل مي بايست در اين كارگاه ها كميته حفاظت تشكيل گردد .
7-
نحوه برگزاري جلسات كميته هاي حفاظت فني چگونه مي باشد و نتايج جلسه چگونه ثبت و ضبط مي شود ؟
به استناد ماده 4 آيين نامه مربوطه ،جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد لااقل هر ماه يك بار با حضور اعضاء كميته تشكيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يك نفر دبير از ميان اعضاء كميته اقدام نمايد. تعيين زمان تشكيل جلسات و تنظيم جلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بودوطبق تبصره 1 ماده فوق در مواقع ضروري يا زودتر از موعود با پيشنهاد مدير كارخانه يا مسئول حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفه اي كميته تشكيل خواهد شد . همچنين مطابق با تبصره 2 ماده فوق الذكر كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته و همچنين صورتجلسات تنظيمي را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد.
8-
نتايج جلسات كميته هاي حفاظت فني چگونه پيگيري مي شود ؟
پس از تهيه صورتجلسه كميته حفاظت فني وبهداشت كار، دبير كميته مسئوليتهاي اعضاء را تعيين ودر خصوص موارد مطرح شده درصورتيكه احتياج به پيگيري وتامين هزينه براي اجراي موارد مندرج در صورتجلسه باشد از طريق مقتضي اقدام مي نمايد و كارفرما بايستي يك نسخه از صورتجلسه تائيد شده را به اداره كار محل ارسال نمايد
9-
نحوه بررسي صورتجلسات كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار در ادارات بازرسي كارچگونه است ؟
باتوجه به اعلام برنامه تشكيل جلسات كميته حفاظت درطول سال توسط كارفرمايان ،بازرسان كار با برنامه ريزي وحضور در جلسه و يا دريافت صورتجلسات كميته حفاظت فني وبهداشت كارنسبت به مطالعه و تطبيق آن با صورتجلسات قبلي اقدام ودرصورت رفع موارد نقص مطرح شده در صورتجلسات قبلي نسبت به تائيد و بايگاني آن اقدام مي نمايند. شايان ذكر است براي كنترل بهتر صورتجلسات دريافت شده در بعضي از بازرسيهاي ادواري موارد مطروحه در صورتجلسات مورد بررسي قرار مي گيرد.
10-
آيا وجود كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و يا مسئولين ايمني و بهداشت كار رافع مسئوليت هاي كارفرماست ؟
به استناد(ماده 6 آئين نامه مربوطه) وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه اي در كارگاه به هيچ وجه رافع مسئوليت هاي قانوني كارفرما در قبال مقررات وضع شده نخواهد بود .
11-
آيا كارگاه هايي كه داراي كمتر از 25 نفر كارگر هستند نيز مي توانند كميته حفاظت و بهداشت كار موضوع ماده 93 قانون كار تشكيل دهند ؟ با چه شرايطي ؟
در كارگاه هايي كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آن ها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي محل ، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود .در اين گونه كارگاه ها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء به شرح ذيل تشكيل مي گردد .

1-
كارفرما يا نماينده تام الاختيار او

2-
نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه

3-
مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي
12-
شرايط انتخاب مسئول ايمني و حفاظت فني در كميته هاي حفاظت فني چگونه است ؟
براساس تبصره 1و2 ماده2 آيين نامه مربوطه ،مسئول حفاظت فني مي بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني كار و مسئول بهداشت حرفه اي نيز ترجيحاً فارغ التحصيل بهداشت حرفه اي يا پزشك عمومي مورد تائيد مركز بهداشت شهرستان باشد .
13-
در چه زماني يك نفر مي تواند هم زمان در يك كميته واحد به عنوان مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفه اي فعاليت نمايد ؟
بر اساس تبصره 3 ماده 3 آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار، در كليه كارگاه هايي كه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با سه نفر تشكيل مي گردد مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي مي تواند يك نفر باشد مشروط بر آن كه پس از آموز ش هاي لازم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و يا اداره كار محل حسب مورد تشكيل مي گردد شركت نموده و گواهينامه لازمه را دريافت نمايد .

14-
شرايط مسئولين ايمني دركميته هاي حفاظت فني وبهداشت كارچيست؟
مسئولين ايمني مي بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني كار باشند ليكن با توجه به كمبود نيرو در اين رشته مي توان آنان رااز ميان رشته هاي مرتبط با ايمني نظير مهندسي صنايع با گرايش ايمني صنعتي ورشته هاي فني-مهندسي انتخاب نمود . همچنين مي توان افراد داراي مدرك فني غير مرتبط با ايمني ، به شرط گذراندن دوره هاي عمومي وتخصصي ايمني برگزار شده توسط مراجع ذيصلاح مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي برابرمقررات به كار گرفت.
15-
شرح وظايف مسئول ايمني چيست ؟ و از نظر سازماني مي بايستي به چه كسي پاسخگو باشد ؟
1-
طرح مسائل و مشكلات حفاظتي و ايمني در جلسات كميته حفاظت فني و ارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار

2-
انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آن ها به كارفرماي كارگاه

3-
همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار

4-
توجيه و آشناسازي كارگران جهت رعايت مقررات ايمني

5-
همكاري با كارفرما در تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن

6-
پيشنهاد به كارفرماجهت تشويق كارگراني كه موارد ايمني را رعايت مي كنند

7-
پي گيري لازم جهت انجام معاينات قبل از استخدام

8-
بازديد و معاينه ابزار كار

9-
ثبت آمار حوادث و بيماري هاي ناشي از كار كارگران

10-
اعلام كانون هاي ايجاد خطرات حفاظتي

11-
نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات.
از نظر سازماني مسئول ايمني به كميته حفاظت فني و بهداشت كار و بعنوان نماينده كافرما در بحث ايمني به مديريت پاسخگو مي باشد .
16-
نحوه و علل حضور بازرسان كار در جلسه كميته حفاظت فني چيست ؟
بازرسان كار بر اساس هماهنگي قبلي صورت گرفته و يا برنامه اعلامي تشكيل كميته ها توسط كارفرما در جلسات كميته حضور يافته و هدف از حضور در جلسات، اعلام نواقص موجود در نحوه تشكيل جلسات، مباحث و موضوعات مطروحه در جلسه و تصميمات اتخاذ شده و ارائه مشاوره و راهنمايي هاي لازم و همچنين توجيه كارفرمايان كارگاه ها در خصوص نقش و جايگاه كميته ها در ارتقاء سطح ايمني كارگاه خواهد بود .
17-
صلاحيت اعضاي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار چگونه كنترل مي شود ؟
صلاحيت اعضاي كميته هاي حفاظت با اعلام مدارك و مشخصات آن ها توسط كارفرما به اداره كار و امور اجتماعي محل و بررسي موضوع و تطبيق آن با ماده 2 آيين نامه كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و تبصره هاي مربوطه انجام و اعلام نظر صورت خواهد گرفت .همچنين به استناد تبصره 2 ماده 3 آيين نامه كميته ها صلاحيت مسئولين حفاظت فني و بهداشت حرفه اي بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد.
18-
آيا كارفرما بايد هزينه اي به اعضاي كميته حفاظت فني و بهداشت كار جهت برگزاري جلسات كميته مذكور پرداخت نمايد ؟
بجز هزينه آموزشي اعضاء كميته در خصوص مسايل ايمني و حفاظت فني ،براي حضور اعضاء در جلسات كميته هاي حفاظت فني در قانون كار و آئين نامه هاي مربوطه هزينه اي مشخص نشده است .
19-
نحوه كنترل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار چگونه است ؟
با بررسي صورتجلسات كميته هاي حفاظت فني و ثبت در نرم افزار چنانچه كارگاهي در خصوص تشكيل مستمر و اعلام صورتجلسات و پي گيري مصوبات و اقدامات مربوطه داراي نقص و مشكلاتي باشد ابتدا به صورت كتبي موارد اعلام مي شود و در صورت تكرار اشكالات وعدم رفع نواقص با مراجعه به كارگاه مربوطه نسبت به پي گيري موضوع اقدام مي گردد .
20-
در صورت عدم تشكيل كميته حفاظت فني توسط كارفرما، عليرغم ابلاغيه هاي صادره ، نحوه بر خورد چگونه مي باشد ؟
باتوجه به اينكه آئين نامه كميته حفاظت به استناد مواد 85 و 93 قانون كارتهيه گرديده است كارفرمايان مكلف به رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ايمني مصوب شورايعالي حفاظت فني مطابق با ماده91 قانون كار مي باشند و در صورت عدم رعايت اين دستورالعمل به استناد ماده 176 قانون كار با آنان برخوردخواهدشد.

21-
آيا تيمهاي مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست (HSE) مي توانند جايگزين كميته حفاظت و بهداشت كار باشند ؟

تشكيل اين كميته ها رافع مسئوليت كارفرما در خصوص تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار نمي باشد و كارفرما موظف است كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار را مطابق با شرايط مندرج در آيين نامه مربوطه كه مصوب شورايعالي حفاظت فني مي باشد تشكيل دهد .

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
14919
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal