۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
كميته طب كار

كميته فني طب كار
كميتة فني طب كار دانشگاه با هدف سياستگذاري و برنامه‌ريزي طب كار به عنوان يكي از اركان اصلي سلامت شاغلين و با هدف ارتقاي سطح كيفي و كمّي خدمات سيستم طب كار و در راستاي نزديك شدن به استانداردها و الزامات خاص اين سيستم و با هدف نهايي ارتقاي هر چه بيشتر سلامت نيروي كار به عنوان بخش عمده ‌اي از نيروي انساني تشكيل شده است.
نام كميته "كميتة فني طب كار " مي‌باشد.
حوزه اصلي فعاليت كميتة، ادارة سلامت محيط و كار مي‌باشد.
انتخاب اعضاي كميتة بر اساس دستورالعمل و به پيشنهاد مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشت و تأييد معاون بهداشتي انجام مي‌شود.
اعضاي اصلي كميتة به شرح ذيل مي‌باشد.
معاون بهداشتي دانشگاه

مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشت 

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي 

كارشناس برنامه طب كار

كميته مي‌تواند از افراد صاحب نظر و متخصص در رشتة طب كار به عنوان مشاور و ميهمان و بر حسب نياز و دستور كار جلسه در جلسات معيني دعوت به عمل آورد. اين دعوت بنا به پيشنهاد كميته انجام خواهد شد.
محل تشكيل جلسات معاونت بهداشت مي‌باشد.
جلسات كميتة بسته به نوع موضوعات و ضرورت جلسات به صورت دوره اي تشكيل مي‌شود.
كلية مصوبات كميتة پس از تأييد معاون بهداشتي دانشگاه لازم‌الاجرا خواهد بود.
وظايف كميتة فني به شرح زير مي‌باشد:
1- كميتة مسئول اصلي سياستگذاري برنامه‌هاي طب كار در دانشگاه مي‌باشد.
2- تعيين اهداف و اولويتها در حيطه طب كار و برنامه‌ريزي جهت اجرا و نظارت بر آن

3- تنظيم و تدوين ضوابط و دستورالعمل و مقررات و استانداردهاي مرتبط با موضوعات و اولويتهاي مختلف طب كار

4- برنامه‌ريزي و اجراي دقيق وظايف پزشك طب كار مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5- برنامه‌ريزي جهت نظارت مداوم و مستمر بر حسن اجراي قوانين و آئين‌نامه‌هاي كشوري مرتبط با طب كار

6- تدوين برنامة استراتژيك (راهبردي) طب كار و برنامه‌ريزي و ارائة راهكار در جهت اجراي آن

7- برنامه‌ريزي در جهت اجراي دوره‌ها و كارگاههاي آموزشي و بازآموزي در راستاي ارتقاي مستمر كيفيت طب كار

8- تعيين اولويتهاي آموزشي طب كار

9- تقويت نظام ثبت و گزارش‌دهي بيماريهاي شغلي و نظام ارجاع بيماريهاي ناشي از كار

10- ارتقاي كيفي سطح معاينات شغلي

11- برنامه‌ريزي و هدايت برنامه هاي آموزشي ادواري و اختصاصي و تهية متون آموزشي مورد نياز

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
2986
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal