۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
كميته مشاغل سخت و زيان آور

قانون بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشاغل سخت و زيان آور
كارهاي سخت و زيان آوركارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي ، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بكار گيري تمهيدات فني ، مهندسي ، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.
كارفرمايان كليه كارگاه ها مشمول قانون تامين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت وزيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد ، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آئين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت وزيان آور به بيمه شدگان ، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده ( موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد ، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند
وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وكار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند

ب ) حمايتها 
1-
افرادي كه حداقل بيست سال متوالي وبيست وپنج سال متناوب در كارهاي سخت وزيان آور ( مخل سلامت ) اشتغال داشته باشند ودر هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري باز نشستگي نمايند . هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت وزيان آور يك ونيم سال محاسبه خواهدشد .
2-
در صورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرردر اين قانون دچار فرسايش جسمي وروحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت وزيان آور گردند با تائيد كميسونهاي پزشكي ( موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي ) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد .
3-
در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يكسال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد .
4-
از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره ، چهار درصد ( 4% ) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون ، بطور يكجا يا بطور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد .
5-
تشخيص مشاغل سخت وزيان آور ونحوه احراز توالي وتناوب اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش جسمي وروحي وساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامين اجتماعي ووزارتخانه هاي كار وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
6-
بيمه شدگاني كه سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت وزيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون
درخواست بازنشستگي نماينددر اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه وميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره ( 2 ) همچنين چهار درصد ( 4% ) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند .
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وسوم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصد وهشتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

بررسي مشاغل سخت و زيان آور

هدف : بازنشستگي پيش از موعد كارگراني كه در مشاغل سخت و زيان و آور حداقل به مدت بيست سال فعاليت نموده اند.

دامنه عملكرد :استان قم

تعاريف :
كليه كارگراني كه به دليل ماهيت شغل درخواست بازنشستگي پيش از موعد دارند بايد از كميته مشاغل سخت و زيان آور تاييديه كسب نمايند.

شرايط كلي:
به استناد آئين نامه مربوط و تعاريف مشخص شده براي مشاغل سخت و زيان آور گروه الف و ب كميته استاني تشكيل و با همكاري فعال كارشناسان بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي و بازرسين كار اقدام به اندازه گيري عوامل فيزيكي و شيميائي زيان آور محيط كار نموده و با توجه به نتايج اندازه گيري ها پس از بحث و بررسي نتايج در قالب فرم هاي معين به متقاضيان اعلام مي گردد.

مدت زمان انجام كار :از يك ماه تا سه ماه

مراحل و شرح اقدامات :
-
ثبت درخواست كارگر (بيمه شده) در دبير خانه كميته مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره كل كار و امور اجتماعي استان يا ادارات كار شهرستان ها
-
ارجاع درخواست به كارشناس بهداشت حرفه اي و بازرس كار جهت بازرسي و بررسي شغل (يك هفته)
-
بررسي و ارزشيابي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار شغل كارگر توسط دستگاه هاي مربوط بوسيله كارشناس بهداشت حرفه اي (يكهفته)
-
تهيه گزارش فني و كارشناسي توسط كارشناس بهداشت حرفه اي جهت ارائه به دبير خانه كميته (يك روز)
-
بررسي شغل متقاضي در كميته بدوي تعيين مشاغل سخت و زيان آور استان
-
اعلام نتيجه بررسي به كارفرما و سازمان تامين اجتماعي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/07
تعداد بازدید:
5515
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal