۱۴۰۱ جمعه ۱۴ بهمن
شرح وظايف گروه

برنامه سلامت كودكان

حفظ و ارتقاء سطح سلامت كودكان  به عنوان يكي از گروه هاي آسيب پذير جامعه از طريق برنامه هاي مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم ، مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال ، نظام مراقبت مرگ كودكان زير 5 سال

مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم

برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است. در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا 5 سال و اجراي آن مي باشد.

در برنامه مراقبت كودك سالم، تمام كودكان كمتر از پنج سال كه به واحد بهداشتي آورده مي شوند از نظر علائم و نشانه خطر، تغذيه، وزن، قد، دور سر، دهان و دندان، بينايي، تكامل، واكسيناسيون ، مصرف مكمل هاي دارويي، آزمايشات ، سلامت و شيردهي مادر ، شنوايي ، ژنتيكي ، فرزند آوري مادر ، كم كاري تيروئيد ، فنيل كتونوري و بدرفتاري با كودك  ارزيابي مي شوند. اجزاي مراقبت در برنامه كودك سالم شامل موارد زير است:

• معاينه باليني

• تست هاي آزمايشگاهي

• آموزش و مشاوره

• واكسيناسيون و مكمل هاي دارويي

• پيشگيري از حوادث و سوانح

• رابطه متقابل كودك و والدين

شرح وظايف

·        كمك به برنامه ريزي ، اطلاع رساني و انتقال سياست هاي وزارتخانه در خصوص سلامت كودكان

·        آموزش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در زمينه برنامه هاي سلامت كودكان

·        پشتيباني و توزيع مواد آموزشي ، دستورالعمل ها ، فرم ها و دفاتر ، تجهيزات ، مكمل هاي دارويي و... در خصوص برنامه هاي سلامت كودكان

·        ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان ، مراقبين كودك ، نمايندگان ادارات و ارگان ها و نيروهاي مردمي  در خصوص برنامه هاي سلامت كودكان

·           نظارت ، پايش و ارزشيابي آموزش ها و نحوه اجراي برنامه ، در واحدهاي ارائه دهنده خدمت (كلينيك هاي مادر و كودك ، خانه هاي بهداشت )

·        ارسال پسخوراند نظارت واحدهاي ارائه دهنده خدمت به آن واحدها

·           ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و تامين، حفظ و افزايش سطح سلامت كودكان

·        برنامه ريزي در خصوص اهم برنامه هاي مراقبتي كودكان شامل:  كنترل رشد و تكامل كودك ، پيشگيري از حوادث و سوانح در كودكان ، رابطه متقابل والدين با كودك ، تغذيه كودك

·        تدوين برنامه عملياتي در خصوص برنامه مراقبت كودك سالم به صورت سالانه

·          گزارش گيري آماري از مراكز بهداشتي درماني ، تجزيه و تحليل شاخص ها و گزارش دهي به اداره سلامت كودكان از طريق نرم افزارهاي آماري به صورت فصلي

·        تدوين و اجراي برنامه هاي هفته ملي كودك ( در مهر ماه )

·        برگزاري كلاس ها ي آموزشي جهت كاردان ، بهورز و ...

برنامه مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال(مانا)

·        مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (مانا)، مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را در برگرفته و تشخيص و درمان صحيح بيماري ها را بر اساس نشانه هاي موجود امكان پذير مي سازد. بعلاوه مانا حاوي اصول راهنما براي آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودي كودك خود مشاركت نموده و با اجراي صحيح اقدامات پيشگيري از جمله تغذيه صحيح كودك و انجام به موقع واكسيناسيون از ابتلا و يا شدت بيماري هاي كودك جلوگيري كنند. بعبارت ديگر استراتژي مانا به تماميت سلامت كودك مي نگرد و نه فقط به بيماري وي و علاوه بر درمان كنوني و بهره جويي از فرصت هاي از دست رفته براي ارائه خدمات پيشگيري اوليه، خانواده ها را در درمان كودك در منزل درگير مي سازد تا زمينه هاي بيمار شدن كودك و يا غفلت از نشانه هاي خطر در جريان بيماري را به حداقل برسانند.

·        مانا برنامه هاي موجود مراقبت از كودكان زير 5 سال را هماهنگ نموده و با اين هماهنگي، كيفيت ارائه خدمات را افزايش داده و اثر بخشي مراقبت ها را بالا مي برد و هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهد. راهنماي مراقبت ادغام يافته كودك بيمار براي دو سطح پزشك و غير پزشك به اجرا در آمده است.

·        لازم بذكر است كه مجموعه تكميلي برنامه مانا تحت عنوان ارزيابي، طبقه بندي و درمان كودك مصدوم (حادثه، سوختگي، مسموميت، گزش و گزيدگي) نيز در دو سطح پزشك و غير پزشك به مجموعه فوق اضافه و به اجرا درآمده است.

شرح وظايف

·        كمك به برنامه ريزي ، اطلاع رساني و انتقال سياست هاي وزارتخانه

·        آموزش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي

·           پشتيباني و توزيع مواد آموزشي ، دستورالعمل ها ، فرم ها و دفاتر ، تجهيزات ، مكمل هاي دارويي و...

·         ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان ، مراقبين كودك ، نمايندگان ادارات و ارگان ها و نيروهاي مردمي  در خصوص برنامه

·        نظارت ، پايش و ارزشيابي آموزش ها و نحوه اجراي برنامه ، در واحدهاي ارائه دهنده خدمت (كلينيك هاي مادر و كودك ، خانه هاي بهداشت)

·        ارسال پسخوراند نظارت واحدهاي ارائه دهنده خدمت به آن واحدها

·        ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و تامين، حفظ و افزايش سطح سلامت كودكان و كاهش مرگ و عوارض ناشي از بيماري هاي شايع در گروه آسيب پذير كودكان در سطح شهرستان

·        تدوين  برنامه عملياتي مراقبت ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال به صورت سالانه

·        گزارش گيري آماري از مراكز بهداشتي درماني ، تجزيه و تحليل شاخص ها و گزارش دهي به اداره سلامت كودكان از طريق نرم افزارهاي آماري

نظام مراقبت مرگ خارج بيمارستاني كودكان 1 تا 59 ماهه

·        از اهداف مهم نظام مراقبت مرگ، شناسايي كليه مرگ هاي كودكان 1 تا 59 ماهه در منطقه تحت پوشش است ولي مهمتر از آن بررسي تحليلي مرگ ها، شناسايي علل و عوامل قابل اجتناب و طراحي و اجراي مداخله مناسب به منظور پيشگيري از مرگ هاي مشابه است.
با مطالعه تاريخچه هر مورد مرگ كودك از زمان دريافت مراقبت هاي كودكي و سپس محل، زمان و شرايط بيماري مي توان مراقبت هاي كودكي، خدمات اورژانس بين راهي و پيش بيمارستاني، خدمات اورژانس بيمارستاني و خدمات بيمارستاني را از نظر كيفيت و كميت و سهولت دسترسي بررسي كرد.
فعاليت هاي اصلي در نظام مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه عبارتند از:
* گزارش دهي از منطقه توسط كاردان، كارشناس، بهورز، ثبت احوال، پزشكي قانوني و....
* جمع آوري داده هاي مرگ كودكان توسط كارشناس مسئول مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه با پرسشنامه
* بررسي موارد مرگ در كميته كاهش مرگ و مير كودكان (شهرستان، بيمارستان) و تعيين عوامل قابل اجتناب
* طراحي و اجراي مداخلات
* پايش و ارزيابي

شرح وظايف

·            كمك به برنامه ريزي ، اطلاع رساني و انتقال سياست هاي وزارتخانه

·        آموزش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در زمينه برنامه

·            پشتيباني و توزيع مواد آموزشي ، دستورالعمل ها و ...

·        ارتقاء آگاهي و عملكرد كاركنان ، مراقبين كودك ، نمايندگان ادارات و ارگان ها و نيروهاي مردمي  در خصوص برنامه

·        نظارت ، پايش و ارزشيابي آموزش ها و نحوه اجراي برنامه ها ، در واحدهاي ارائه دهنده خدمت (كلينيك هاي مادر و كودك ، خانه هاي بهداشت )

·        ارسال پسخوراند نظارت واحدهاي ارائه دهنده خدمت به آن واحدها

·        ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و تامين، حفظ و افزايش سطح سلامت كودكان و كاهش مرگ خارج بيمارستاني كودكان 1 تا 59 ماهه

·        تعيين دقيق علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال در سطح شهرستان به منظور شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه

·        برنامه ريزي جهت تشكيل منظم كميته بررسي موارد مرگ خارج بيمارستاني كودكان زير 5 سال و پيگيري اجراي مصوبات آن (  هر 6 ماه يكبار )

·        ورود صورتجلسه كميته به نرم افزار مربوطه و ارسال آن به اداره سلامت كودكان

·        تدوين برنامه عملياتي در خصوص برنامه به صورت سالانه

·        اولويت بندي مشكلات موجود در برنامه و انجام مداخلات بر اساس آن

·        ورود گزارش اوليه مرگ خارج بيمارستاني كودك 1 تا 59 ماهه به نرم افزار مربوطه

·        هماهنگي با خانواده متوفي و مركز بهداشتي ( خانه بهداشت ) جهت حضور در منطقه و تكميل پرسشنامه هاي مرگ

·        هماهنگي با متخصص اطفال يا پزشك عمومي به منظور حضور در معاونت درمان با هدف تكميل پرسشنامه تخصصي مرگ

·        ورود پرسشنامه هاي تكميل شده به نرم افزار مربوطه و ارسال آن به اداره سلامت كودكان

·        نوشتن سناريوهاي مرگ خارج بيمارستاني كودكان به صورت فصلي و بارگزاري آن بر روي سايت وزارت بهداشت

·        ارسال سناريو ها به صورت فصلي به ماكز بهداشتي ، شهرداري و ...

·        برگزاري كلاسها ي آموزشي جهت كاردان ، بهورز و ...

غربالگري تكامل كودكان

·        سال هاي اوليه عمر در شكل گيري شخصيت، هوش و رفتار اجتماعي انسان بسيار تعيين كننده هستند. بيشترين رشد هوشي در كودكان قبل از سن هشت سالگي است و اولين سال هاي زندگي در رشد و تكامل نقش بسيار مهم دارند. كودكاني كه در اين دوران مورد بي توجهي قرار گيرند در معرض ناتواني يا تأخير در تكامل قرار خواهند گرفت. بنابراين سال ها و ماه هاي اوليه زندگي مهمترين سال هاي سرمايه گذاري براي توسعه انساني است و غربالگري تكامل كودكان و شناسايي كودكان نيازمند كمك مي تواند منجر به كاهش نابرابري ها و دسترسي به عدالت در سلامت گردد.

·        با اجراي برنامه غربالگري تكامل كودكان، كليه كودكان از سن دو ماهگي بر اساس برنامه بسته خدمتي مراقبت كودك سالم و در مرحله بعد با استفاده از تست هاي غربالگري تكامل كودكان در مقاطع مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در صورت نياز با ارجاع به متخصصان مربوطه تشخيص قطعي آنها مطرح مي شود و مداخلات مورد نياز شروع خواهد گرديد.

·         مطالعات در سطح دنيا نشان داده است كه شيوع اختلالات تكامل كودكان حدود 12-10 درصد است كه فقط 3-2% بدون انجام برنامه هاي غربالگري تشخيص داده مي شود. در حالي كه اجراي برنامه هاي غربالگري تكامل منجر به شناسايي و مداخله زود هنگام  بيش از 80% موارد مي گردد.

شرح وظايف

·        آگاه كردن پرسنل از دستورالعمل هاي برنامه

·        پايش و نظارت بر حسن اجراي برنامه

·        برگزاري كلاس هاي آموزشي مرتبط با برنامه

·        تدوين برنامه عملياتي به صورت سالانه

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/12
تعداد بازدید:
3967
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal