معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل بهبود تغذیه جامعه

1_
دستورالعمل مکمل یاری گروه های مختلف

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 21+

تاریخ :‌ 1402/08/14

2_
دستورالعمل مکمل یاری دانش آموزان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/08/14

3_
دستورالعمل مکمل یاری با مگادوز ویتامین D در گروههای مختلف سنی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 14+

تاریخ :‌ 1402/08/14

4_
دستورالعمل مکمل یاری با مگادوز ویتامین A

دستورالعمل آموزشی مکمل یاری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 16+

تاریخ :‌ 1402/08/07

5_
دستورالعمل بهبود تغذیه زنان روستایی - عشایری

ویژه زنان عشایر و روستایی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/08/14

6_
دستورالعمل برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار و شیرده

ویژه خانم های باردار و خانم های شیرده

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/08/14

7_
دستورالعمل برنامه حمایت تغذیه ای کودکان زیر 6 سال

ویژه کودکان زیر شش سال

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/08/14

8_
پایگاه تغذیه سالم

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/08/14